Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Lam (Có đáp án)

PART 1: Question 1 – 4: Listen and circle. There is one example. (2 pts)  
Example: You hear:  I can see a cat.
In your test paper you see. The answer is A, so you circle  
PART 2: Question 1 – 4: Listen and tick. There is one example. (2 pts)
Example: You hear:  0. Teacher: What can you see?
                                      Mai:  I can see a kitten.
In your test paper you see. The answer is “A”, so you tick 
doc 5 trang baoanh 10/07/2023 320
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Lam (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_1_nam_hoc_2021_2022_truon.doc
  • mp31.LIS AND CIRCLE.mp3
  • mp32.LIS AND TICK.mp3

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Lam (Có đáp án)

  1. School: Nghia Lam Primary School THE FIRST TERM TEST Name: Subject: English 1 Class: . Time: 25 minutes Mark: Comments: PART 1: Question 1 – 4: Listen and circle. There is one example. (2 pts) Example: You hear: I can see a cat. In your test paper you see. The answer is A, so you circle A 0 AA B 1 A B 2 A B 3 A B 4 A B Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  2. PART 2: Question 1 – 4: Listen and tick. There is one example. (2 pts) Example: You hear: 0. Teacher: What can you see? Mai: I can see a kitten. In your test paper you see. The answer is “A”, so you tick () a. 0 a.  b. 1 a. b. 2 a. b. 3 a. b. 4 a. b. Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  3. PART 3: Question 1- 4: Read and match. There is one example (2pts) 0 A: Is he riding a bike? a B: Yes, he is. I have a car. 1 b 2 This is my bag. c 3 This is a dog. d I like milk. 4 e Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  4. PART 4: Question 1- 4: Look at the pictures and write. There is one example.(4pts) 0 1 2 cat _orse _oat 3 4 5 _up p_ncil m_lk 7 8 c_n _air _pple The end . Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  5. KEYS PART 1: Question 1 – 4: Listen and circle. There is one example. (2 pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5x4) 1. A book. 2. A bike. 3. This is my can. 4. This is my bag. Answers: 0.A 1.B 2.A 3.B 4.A PART2: Question 1 – 4: Listen and tick. There is one example. (2 pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5x4) 1. This is fish. 2. This is kitchen. 3. There’s a gate. 4. There’s a girl. Answers: 0.a 1.b 2.a 3.b 4.a PART 3: Question 1-4: Read and match. There is one example (2pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5x4) Answers: 0.e 1.a 2.d 3.b 4.c PART 4: Question 1- 4: Look at the pictures and write. There is one example.(4pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5 x 8) Answers: 1.horse 2.goat 3.cup 4.pencil 5.milk 6.can 7.hair 8.apple Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School