Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

II. Write “is” or “isn’t”

1. Is it a hat?

Yes, it ________.

2. Is it a balloon?

Yes, it ________.

3. Is it a plane?

No, it ________.

4. Is it a pen?

Yes, it ________.

5. Is it a notebook?

No, it ________.

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 5480
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_chan_t.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 2) I. Look at the picture and complete the word II. Write “is” or “isn’t” 1. Is it a hat? Yes, it ___. 2. Is it a balloon? Yes, it ___. 3. Is it a plane? No, it ___. 4. Is it a pen? Yes, it ___. 5. Is it a notebook? No, it ___.
  2. III. Look at the picture and match Đáp án I. 1. fish 2. car 3. apple 4. doll II. 1. is 2. is 3. isn’t 4. is 5. isn’t III. 1. B 2. D 3. E 4. C 5. A