Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t”
1.   Is it a car?
_______, it is.
2.   Is it a doll?
No, it ________.
3.   Is it a desk?
______, it isn’t
4.   Is it an insect?
Yes, it _______.
doc 10 trang baoanh 13/04/2023 4300
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docbo_de_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao_n.doc

Nội dung text: Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

 1. Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023 sách Chân trời sáng tạo Đề 1 Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t” Is it a car? ___, it is. 1. Is it a doll? No, it ___. 2. Is it a desk? ___, it isn’t 3. Is it an insect? Yes, it ___. 4.
 2. Is it a duck? ___, it isn’t 5. Exercise 2: Read and color It’s a red hat 1. It’s a blue hat 2. The hat is green 3. It’s purple hat 4.
 3. The hat is yellow 5. Exercise 3: Look at the picture and match A. elephant 1. B. girl 2. C. fish 3. D. notebook 4. E. dog 5. -The end-
 4. Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 1 Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t” 1. Yes 2. isn’t 3. No 4. is 5. No Exercise 2: Read and color Học sinh đọc và tô màu theo nội dung từng câu Hướng dẫn dịch: 1. Nó là một cái mũ màu đỏ 2. Nó là một cái mũ màu xanh da trời 3. Cái mũ này màu xanh lá cây 4. Nó là một cái mũ màu tím 5. Cái mũ này màu vàng Exercise 3: Look at the picture and match 1. C 2. A 3. B 4. E 5. D
 5. Đề 2 Exercise 1: Look at the picture and complete the word 1. F _ _ h 2. C _ r 3. A _ _ _ _ 4. _ o l l Exercise 2: Write “is” or “isn’t” 1. Is it a hat? Yes, it ___. 2. Is it a balloon? Yes, it ___. 3. Is it a plane? No, it ___. 4. Is it a pen? Yes, it ___. 5. Is it a notebook? No, it ___. Exercise 3: Look at the picture and match A. eight 1.
 6. B. balloon 2. C. notebook 3. D. three 4. E. guitar 5. -The end-
 7. Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 2 Exercise 1: Look at the picture and complete the word 1. Fish 2. Car 3. Apple 4. Doll Exercise 2: Write “is” or “isn’t” 1. is 2. is 3. isn’t 4. is 5. isn’t Exercise 3: Look at the picture and match 1. B 2. D 3. E 4. C 5. A
 8. Đề 3 Exercise 1: Look at the picture and match A. duck 1. B. plane 2. C. car 3. D. insect 4. E. elephant 5. Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture
 9. 1. d h e 2. i a f 3. f h g 4. b i a 5. d b e 6. f c g Exercise 3: Write “a” or “an” 1. ___ egg 2. ___ tomato 3. ___ doll 4. ___ apple 5. ___ girl -The end-
 10. Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 3 Exercise 1: Look at the picture and match 1. C 2. E 3. B 4. A 5. D Exercise 2: Circle the letter in each box that is the beginning sound for the picture 1. h 2. i 3. f 4. a 5. e 6. g Exercise 3: Write “a” or “an” 1.___an___ egg 2.___a___ tomato 3.___a___ doll 4.___an___ apple 5.___a___ girl