Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức ) - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Exercise 1: Look at the picture and match

A. Fish 
B. Cake 
C. Duck 
D. Bell 

Exercise 2: Complete these words

1. _ air 2. p _ ncil 3. ch_ps
    
4. _ ate 5. _ ook 6. _ oor

 

 

docx 3 trang baoanh 13/04/2023 9380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức ) - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_de_2_n.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức ) - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 Học kì 1 có đáp án (Đề số 2) Exercise 1: Look at the picture and match A. Fish 1. B. Cake 2. C. Duck 3. D. Bell 4. E. Garden 5. Exercise 2: Complete these words
  2. 1. _ air 2. p _ ncil 3. ch_ps 4. _ ate 5. _ ook 6. _ oor Exercise 3: Read and tick 1. A green book 2. Milk 3. A duck A. B. A. B. A. B. -The end-
  3. ĐÁP ÁN Exercise 1: Look at the picture and match 1. E 2. D 3. A 4. B 5. C Exercise 2: Complete these words 1. Hair 2. Pencil 3. Chips 4. Gate 5. Book 6. Door Exercise 3: Read and tick 1. A 2. B 3. A