Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

III. Write “a” or “an”

1. __________ orange

2. __________ cat

3. __________ dog

4. __________ apple

5. __________ teddy bear

docx 3 trang baoanh 13/04/2023 5680
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_chan_t.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Chân trời sáng tạo Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 3) I. Look at the picture and write Yes/ No or is/ isn’t II. Look at the picture and match
  2. III. Write “a” or “an” 1. ___ orange 2. ___ cat 3. ___ dog 4. ___ apple 5. ___ teddy bear Đáp án I. 1. Yes 2. isn’t 3. No 4. is 5. No II.
  3. 1. C 2. A 3. B 4. E 5. D III. 1. an 2. a 3. a 4. an 5. a