Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Phonics smart 1) - Đề 3 (Có đáp án)

I. Fill the blank.
G ; J ; D ; H ; C ;
1. I love _olls.
2. _an you hear?
3. I have got two _ackets.
4. The _ippo is in the zoo.
5. The _oat is on the farm.

III. Reorder.
1. The/ The/ in/ bird/ tree/ is/ ./
____________________
2. mouth/ It/ a/ is/ ./
____________________

3. little/ I/ goat/ a/ see/ ./
____________________
4. fish/ A/ swim/ can/ ./
____________________
5. It/ sister/ my/ is/ ./
____________________

pdf 3 trang baoanh 11/07/2023 620
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Phonics smart 1) - Đề 3 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_phonics_smart_1_de_3_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Phonics smart 1) - Đề 3 (Có đáp án)

  1. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN SÁCH PHONICS-SMART 1 I. Fill the blank. G ; J ; D ; H ; C ; 1. I love _olls. 2. _an you hear? 3. I have got two _ackets. 4. The _ippo is in the zoo. 5. The _oat is on the farm. II. Read and match. 1. _ook 2. _orse H 3. _ag B 4. _ave 5. _lue III. Reorder. 1. The/ The/ in/ bird/ tree/ is/ ./ ___ 2. mouth/ It/ a/ is/ ./ ___ | |
  2. 3. little/ I/ goat/ a/ see/ ./ ___ 4. fish/ A/ swim/ can/ ./ ___ 5. It/ sister/ my/ is/ ./ ___ ĐÁP ÁN I. Fill the blank. G ; J ; D ; H ; C ; 1. I love _d_olls. 2. _C_ an you hear? 3. I have got two _j_ ackets. 4. The _h_ippo is in the zoo. 5. The _g_oat is on the farm. II. Read and match. 1 - Book; 2 - Horse; 3 - Bag; 4 - Have; 5 - Blue; | |
  3. III. Reorder. 1 - The bird is in the tree. 2 - It is a mouth. 3 - I see a little goat. 4 - A fish can swim. 5 - It is my sister. | |