Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 9 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school            horse              pig      down              hen

1. The ___________ is running in the park.

2. Sit ___________, please!

3. I go to ___________ every day.

4. The goat and ___________ are in the garden.

5. The ___________ is finding food in the garden.

docx 2 trang baoanh 13/04/2023 4440
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 9 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_ket_no.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 9 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 9) I. Nhìn tranh và hoàn thành câu II. Hoàn thành các từ sau 1. ca e 2. andy 3. go t 4. p g 5. scho .l 6. d ck 7. ho se 8. k te III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
  2. school horse pig down hen 1. The ___ is running in the park. 2. Sit ___, please! 3. I go to ___ every day. 4. The goat and ___ are in the garden. 5. The ___ is finding food in the garden. Đáp án I. 1. horse 2. goat 3. walk 4. fish 5. jump II. 1. cake 5. school 2. candy 6. duck 3. goat 7. horse 4. pig 8. kite III. 1. horse 2. down 3. school 4. pig 5. hen