Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách I learn smart) - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I. Chọn từ khác loại.
1. A. ten B. six C. family
2. A. one B. banana C. sandwich
3. A. living room B. house C. kitchen
4. A. cars B. teddy bears C. fish
5. A. swim B. slide C. walk

II. Nối.
A B
1. Ten a. Con mèo
2. Car b. Số 8
3. Cat c. Ô tô, xe hơi
4. Bedroom d. Số 10
5. eight e. Phòng ngủ

pdf 4 trang baoanh 11/07/2023 1020
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách I learn smart) - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_i_learn_smart_nam_hoc_2.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách I learn smart) - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2021 - 2022 Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 1 số 1 I. Chọn từ khác loại. 1. A. ten B. six C. family 2. A. one B. banana C. sandwich 3. A. living room B. house C. kitchen 4. A. cars B. teddy bears C. fish 5. A. swim B. slide C. walk II. Nối. A B 1. Ten a. Con mèo 2. Car b. Số 8 3. Cat c. Ô tô, xe hơi 4. Bedroom d. Số 10 5. eight e. Phòng ngủ III. Sắp xếp. 1. kitchen/ This/ my/ is/ . ___ 2. How/ balls/ many/ ? ___ | |
  2. 3. two/ I/ cars/ have/ . ___ 4. an/ want/ I/ apple/ ./ ___ 5. old/ Vinh/ How/ is/ ? ___ ĐÁP ÁN I. Chọn từ khác loại. 1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B; II. Nối. 1 - d; 2 - c; 3 - a; 4 - e; 5 - b; III. Sắp xếp. 1 - This is my kitchen. 2 - How many balls? 3 - I have two cars. 4 - I want an apple. 5 - How old is Vinh? Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 Smart Start số 2 I/ Look at the picture and complete the word | |
  3. 1. m _ p 2. t r _ c k 3. m _ n g o 4. t _ r t l e 5. n _ t s 6. f _ _ t b a l l II. Read and tick 1. This is my mother 2. Touch your face 3. I can see a monkey A. B. A. B. A. B. III/ Reorder these words to have correct sentences 1. chicken/ like/ I/ ./ ___ 2. Look/ lake/ the/ at/ ./ ___ 3. see?/ How/ you/ many/ can/ crocodiles/ ___ 4. bananas/ She/ having/ is/ ./ ___ 5. apple/ an/ That/ is/ ./ | |
  4. ___ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I-learn Smart số 1 I/ Look at the picture and complete the word 1. mop 2. truck 3. mango 4. turtle 5. nuts 6. football II. Read and tick 1. B 2. A 3. B III/ Reorder these words to have correct sentences 1. I like chicken. 2. Look at the lake. 3. How many crocodiles can you see? 4. She is having bananas. 5. That is an apple. | |