Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề số 1 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

Exercise 2: Read and match

1. Where is mother?
- She is in the living room

2. What toy do you like?
- I like dolls

3. I have two hands

Execise 3: Read and circle the correct answer

A. Stand up
B. Line up

A. Teddy bear
B. Robot

A. Dining room
B. Kitchen

pdf 3 trang baoanh 11/07/2023 2340
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề số 1 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_canh_dieu_de_so_1_nam_h.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề số 1 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 sách Cánh Diều số 1 Exercise 1: Look at the pictures and complete the words 1. _ a _ 2. _ e _ r _ _ m 3. _ _ u _ k 4. _ a _ h _ o _ m 5. t _ d d _ b _ a r 6. _ i _ e Exercise 2: Read and match 1. Where is mother? - She is in the living room A. 2. What toy do you like? - I like dolls B. | |
  2. 3. I have two hands C. Execise 3: Read and circle the correct answer A. Stand up B. Line up 1. A. Teddy bear B. Robot 2. A. Dining room B. Kitchen 3. -The end- Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Exercise 1: Look at the pictures and complete the words 1. ear 2. bedroom 3. truck 4. bathroom 5. teddy bear 6. kite Exercise 2: Read and match 1. B 2. C 3. A Execise 3: Read and circle the correct answer | |
  3. 1. B 2. B 3. A | |