Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 
school horse pig down hen 
1. The ___________ is running in the park. 
2. Sit ___________, please! 
3. I go to ___________ every day. 
4. The goat and ___________ are in the garden. 
5. The ___________ is finding food in the garden.
pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 1680
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_3_nam_hoc_2022_2023_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 3 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề số 3 Time allowed: 30 minutes I. Nối từ với tranh II. Khoanh tròn đáp án đúng
  2. III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. school horse pig down hen 1. The ___ is running in the park. 2. Sit ___, please! 3. I go to ___ every day. 4. The goat and ___ are in the garden. 5. The ___ is finding food in the garden.