Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 1 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

II. Choose the odd one out
1. A. teddy bear B. doll C. tiger
2. A. bananas B. apples C. foot
3. A. father B. face C. foot
4. A. bus B. sun C. truck
5. A. monkey B. water C. mouse

III. Write

I can see a ________________

He is ____________________

That’s a _________________

pdf 2 trang baoanh 11/07/2023 1720
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 1 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_ket_noi_tri_thuc_de_so.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 1 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 năm 2021 - 2022 Kết nối tri thức số 1 I. Look at the picture and complete the words 1. _ a r _ e n 2. _ e l l 3. _ o r s _ 4. _ a k _ II. Choose the odd one out 1. A. teddy bear B. doll C. tiger 2. A. bananas B. apples C. foot 3. A. father B. face C. foot 4. A. bus B. sun C. truck 5. A. monkey B. water C. mouse III. Write | |
  2. I can see a ___ 1. He is ___ 2. That’s a ___ 3. -The end- Đáp án đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1 Kết nối tri thức số 1 I. Look at the picture and complete the words 1. garden 2. bell 3. horse 4. cake II. Choose the odd one out 1. C 2. C 3. A 4. B 5. B III. Write 1. I can see a turtle 2. He is running 3. That’s a mango | |