Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I/ Look at the pictures and match

A. An elephant

B. A farm

C. A car

D. A hat

E. A horse

II/ Look at the picture and answer the questions

pdf 3 trang baoanh 11/07/2023 1340
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao_de_2.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 2 I/ Look at the pictures and match A. An elephant 1. B. A farm 2. C. A car 3. D. A hat 4. E. A horse 5. II/ Look at the picture and answer the questions What are they? ___ 1. | |
  2. What color is it? ___ 2. Is it a pear? ___ 3. III/ Look at the pictures and complete the words 1. c _ _ k _ e s 2. _ _ l l 3. p _ a _ e 4. c _ o c o d _ l _ 5. s _ n d w _ c h 6. b _ n _ n _ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 I/ Look at the pictures and match 1. C 2. A 3. D 4. E 5. B II/ Look at the picture and answer the questions 1. They are ducks 2. It’s yellow | |
  3. 3. Yes, it is III/ Look at the pictures and complete the words 1. cookies 2. doll 3. plane 4. crocodile 5. sandwich 6. banana | |