Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề 3 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Lam (Có đáp án)

PART 1: Question 1 – 4: Listen and circle. There is one example. (2 pts)  
Example: You hear:  I can see a cat.
In your test paper you see. The answer is A, so you circle  

PART 2: Question 1 – 4: Listen and tick. There is one example. (2 pts)
Example: You hear:  0. Teacher: What can you see?
                                      Mai:  I can see a kitten.
In your test paper you see. The answer is “A”, so you tick 
 

doc 5 trang baoanh 10/07/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề 3 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Lam (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_3_nam_hoc_2021_2022_truon.doc
  • mp31.LIS AND CIRCLE.mp3
  • mp32.LIS AND TICK.mp3

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề 3 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Lam (Có đáp án)

  1. School: Nghia Lam Primary School THE FIRST TERM TEST Name: Subject: English 1 Class: . Time: 25 minutes Mark: Comments: PART 1: Question 1 – 4: Listen and circle. There is one example. (2 pts) Example: You hear: I can see a cat. In your test paper you see. The answer is A, so you circle A 0 AA B 1 A B 2 A B 3 A B 4 A B Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  2. PART 2: Question 1 – 4: Listen and tick. There is one example. (2 pts) Example: You hear: 0. Teacher: What can you see? Mai: I can see a kitten. In your test paper you see. The answer is “A”, so you tick () a. 0 a.  b. 1 a. b. 2 a. b. 3 a. b. 4 a. b. Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  3. PART 3: Question 1- 4: Read and tick. There is one example (2pts) 0 I like chicken. A B  C 1 A pencil. A B C 2 A horse. A B C 3 A ball. A B C. 4 This is a duck. A. B. C. Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  4. PART 4: Question 1- 4: Look at the pictures and write. There is one example.(2pts) 0 1 2 cat _uck _ag 3 4 _air ch_ps PART 5: Question 1- 4: Look, read and write. There is one example. (2pts) 0. The juice is yummy! 1. I have a _ _ _ ! 2. This is my _ _ _ . 3. This is a _ _ _ _. 4. I like _ _ _ _ _. The end . Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School
  5. KEYS PART 1: Question 1 – 4: Listen and circle. There is one example. (2 pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5x4) 1. A car. 2. A cup. 3. Touch your hair. 4. Touch your head. Answers: 0.A 1.A 2.B 3.B 4.B PART2: Question 1 – 4: Listen and tick. There is one example. (2 pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5x4) 1. This is a dog. 2. This is a desk. 3. It’s a hand. 4. It’s a horse. Answers: 0.a 1.a 2.b 3.a 4.b PART 3: Question 1-4: Read and tick. There is one example (2pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5x4) Answers: 0.b 1.c 2.a 3.b 4.a PART 4: Question 1- 4: Look at the pictures and write. There is one example.(2pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5 x 4) Answers: 1.duck 2.bag 3.hair 4.chips PART 5: Question 1- 4: Look, read and write. There is one example. (2pts) Mỗi câu đúng 0, 5 điểm (0, 5 x 4) Answers: 1.dog 2.hat 3.desk 4.apple Teacher: Le Thi Manh Huong Nghia Lam Primary School