Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 9 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

II. Hoàn thành các từ sau 
1. ca......e 2. ......andy 3. go......t 4. p.......g 
5. scho….l 6. d......ck 7. ho......se 8. k.....te 
III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

school horse pig down hen 
1. The ___________ is running in the park. 
2. Sit ___________, please! 
3. I go to ___________ every day. 
4. The goat and ___________ are in the garden. 
5. The ___________ is finding food in the garden. 
 

pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 1740
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 9 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_9_nam_hoc_2022_2023_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học ki 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 9 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề số 9 Time allowed: 30 minutes I. Nhìn tranh và hoàn thành câu II. Hoàn thành các từ sau 1. ca e 2. andy 3. go t 4. p g 5. scho .l 6. d ck 7. ho se 8. k te III. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
  2. school horse pig down hen 1. The ___ is running in the park. 2. Sit ___, please! 3. I go to ___ every day. 4. The goat and ___ are in the garden. 5. The ___ is finding food in the garden.