Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 10 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Hi! How are you? 1 - ____ a. the board, please.
2. Look at 2 - ____ b. Fine, Thank you.
3. I go to 3 - ____ c. is in the garden.
4. Sit    4 - ____ d. are in the garden.
5. The hen 5 - ____ e. down, please.
6. The goat and the pig 6 - ____ f. school every day.
docx 2 trang baoanh 13/04/2023 4520
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 10 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_theo_thong_tu_22_sach_ket_no.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 theo thông tư 22 (Sách Kết nối tri thức) - Đề số 10 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Đề thi Học kì 1 Thông tư 22 - Kết nối tri thức Năm học 2022 - 2023 Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 1 Thời gian làm bài: 30 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề số 10) I. Đọc và nối II. Nhìn tranh và hoàn thành câu III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. Hi! How are you? 1 - ___ a. the board, please.
  2. 2. Look at 2 - ___ b. Fine, Thank you. 3. I go to 3 - ___ c. is in the garden. 4. Sit 4 - ___ d. are in the garden. 5. The hen 5 - ___ e. down, please. 6. The goat and the pig 6 - ___ f. school every day. Đáp án I. Nối theo thứ tự mother - người thứ 2 trong tranh brother - người thứ 1 trong tranh sister - người thứ 4 trong tranh father - người thứ 3 trong tranh II. Thứ tự điền từ như sau: car - hat - cat - eggs III. 1. b 2. a 3. f 4. e 5. c 6. d