Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Phonics smart 1) - Đề 2 (Có đáp án)

I. Reorder.
1. that/ Who/ is/ ?
___________________________
2. got/ apples/ I/ nine/ have/ ./
___________________________
3. lemonade/ It/ is/ ./
___________________________
4. two/ I/ kites/ see/ ./
___________________________
5. grass/ The/ love/ goats/ ./
___________________________
II. Write a or an.
1. It is ____ hippo.
2. It is ____ horse.
3. It is ____ banana.
4. It is ____ inkpot.
5. It is ____ kitten.
pdf 3 trang baoanh 11/07/2023 620
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Phonics smart 1) - Đề 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_phonics_smart_1_de_2_co.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Phonics smart 1) - Đề 2 (Có đáp án)

  1. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 1 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN SÁCH PHONICS-SMART 1 I. Reorder. 1. that/ Who/ is/ ? ___ 2. got/ apples/ I/ nine/ have/ ./ ___ 3. lemonade/ It/ is/ ./ ___ 4. two/ I/ kites/ see/ ./ ___ 5. grass/ The/ love/ goats/ ./ ___ II. Write a or an. 1. It is ___ hippo. 2. It is ___ horse. 3. It is ___ banana. 4. It is ___ inkpot. 5. It is ___ kitten. | |
  2. III. Fill the blanks. m j d b h 1. A pair of _eans. 2. I love _alls. 3. It is my _ad. 4. It is a _outh. 5. Can you _ear? ĐÁP ÁN I. Reorder. 1 - Who is that? 2 - I have got nine apples. 3 - It is lemonade. 4 - I see two kites. 5 - The goats love grass. II. Write a or an. 1. It is __a__ hippo. 2. It is __a__ horse. 3. It is ___a_ banana. 4. It is _an___ inkpot. 5. It is __a__ kitten. | |
  3. III. Fill the blanks. m j d b h 1. A pair of _j_eans. 2. I love _b_alls. 3. It is my _d_ad. 4. It is a _m_outh. 5. Can you _h_ear? | |