Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Có đáp án)

Exercise 2: Read and write “A/ An”

1. Is it ______ apple? - No, it isn’t

2. What is this? - It’s _____ notebook

3. I have _____ orange

4. There is ______ picture on the wall

5. Is it _____ duck? - Yes, it is

Exercise 3: Write the missing letters “e, j, l, a, c, i” to complete the words

1. _ g g 2. m _ n
3. _ u i c e 4. _ a t
5. _ i o n 6. f _ s h

pdf 2 trang Hoàng Nam 06/02/2024 1320
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_hoc_ki_2_mon_tieng_anh_lop_1_sach_chan_troi_sang.pdf

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Có đáp án)

  1. ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022 MÔN: TIẾNG ANH 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (Thời gian làm bài: 45 phút) Exercise 1: Look at the picture and match A. ill 1. B. juice 2. C. guitar 3. D. kangaroo 4. E. tiger 5. Exercise 2: Read and write “A/ An”
  2. 1. Is it ___ apple? - No, it isn’t 2. What is this? - It’s ___ notebook 3. I have ___ orange 4. There is ___ picture on the wall 5. Is it ___ duck? - Yes, it is Exercise 3: Write the missing letters “e, j, l, a, c, i” to complete the words 1. _ g g 2. m _ n 3. _ u i c e 4. _ a t 5. _ i o n 6. f _ s h -The end- ĐÁP ÁN Exercise 1: Look at the picture and match 1. B 2. D 3. E 4. A 5. C Exercise 2: Read and write “A/ An” 1. an 2. a 3. an 4. a 5. a Exercise 3: Write the missing letters to complete the words 1. e g g 2. m a n 3. j u i c e 4. c a t 5. l i o n 6. f i s h