Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I/ Read and count

II/ Look at the picture and complete the words

III/ Reorder these words to have correct sentences
1. name? / What’s/ your/
___________________________________________________
2. desks./ I/ some/ have
___________________________________________________

3. book/ your/ Open/ ./
___________________________________________________

pdf 2 trang baoanh 10/07/2023 1300
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_canh_dieu_de_2_nam_hoc.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2 I/ Read and count 1. ___ 2. ___ 3. ___ 4. ___ 5. ___ II/ Look at the picture and complete the words 1. R _ b _ t 2. _ a _ h _ o o m 3. T _ _ c k 4. P _ p _ _ III/ Reorder these words to have correct sentences 1. name? / What’s/ your/ ___ 2. desks./ I/ some/ have ___ | |
  2. 3. book/ your/ Open/ ./ ___ -The end- Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 - Đề 2 I/ Read and count 1. eight 2. six 3. three 4. two 5. ten II/ Look at the picture and complete the words 1. Robot 2. Bathroom 3. Truck 4. Paper III/ Reorder these words to have correct sentences 1. What’s your name? 2. I have some desks. 3. Open your book. | |