Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 3 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I/ Write “A” or “An”
1. ______________ apple
2. ______________ umbrella
3. ______________ boy
4. ______________ jug
5. ______________ elephant

IV/ Reorder these words to have correct sentences
1. Is/ plane/ a/ it/ ?/
_______________________________________
2. this?/ is/ What/
_______________________________________
3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./
_______________________________________

pdf 2 trang baoanh 11/07/2023 1600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 3 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao_de_3.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 3 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3 I/ Write “A” or “An” 1. ___ apple 2. ___ umbrella 3. ___ boy 4. ___ jug 5. ___ elephant II/ Look at the picture and complete the words 1. _ e a _ 2. d _ c _ 3. l _ l l _ p _ p 4. _ a _ III/ Count and write 1. ___ mangoes 2. ___ cats 3. ___ elephants | |
  2. IV/ Reorder these words to have correct sentences 1. Is/ plane/ a/ it/ ?/ ___ 2. this?/ is/ What/ ___ 3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./ ___ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3 I/ Write “A” or “An” 1. ___an___ apple 2. ___an___ umbrella 3. ___a___ boy 4. ___a___ jug 5. ___an___ elephant II/ Look at the picture and complete the words 1. pear 2. duck 3. lollipop 4. hat III/ Count and write 1. Ten mangoes 2. Two cats 3. Four elephants IV/ Reorder these words to have correct sentences 1. Is it a plane? 2. What is this? 3. I have my lunchbox. | |