Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words

  1.  N _ teb _ _ k
  2. P _ n
  3. C _ a _ r
  4. F _ s _
  5. _ o _ ot
docx 3 trang baoanh 13/04/2023 2180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_canh_dieu_de_2_nam_hoc.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Cánh diều) - Đề 2 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề 2 Exercise 1: Count and write 1. ___ pencils 2. ___ dogs 3. ___ books Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words 1. N _ teb _ _ k 2. P _ n 3. C _ a _ r 4. F _ s _ 5. _ o _ ot Exercise 3: Look at the picture and match A. hat 1. B. duck 2. C. eight 3. D. egg 4.
  2. E. boy 5. -The end-
  3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 2 Exercise 1: Count and write 1. Two pencils 2. Four dogs 3. Five books Exercise 2: Write suitable letters to complete correct words 1. Notebook 2.Pen 3.Chair 4.Fish 5. Robot Exercise 3: Look at the picture and match 1. B 2. E 3. D 4. C 5. A