Bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo (Có đáp án)

I/ Write “A” or “An”
1. ______________ apple
2. ______________ umbrella
3. ______________ boy
4. ______________ jug
5. ______________ elephant

IV/ Reorder these words to have correct sentences
1. Is/ plane/ a/ it/ ?/
_______________________________________
2. this?/ is/ What/
_______________________________________
3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./
_______________________________________

pdf 7 trang baoanh 10/07/2023 300
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_de_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao_c.pdf

Nội dung text: Bộ đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 1 Sách Chân trời sáng tạo (Có đáp án)

  1. Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo Đề 1 I/ Read and count 1. ___ apples 2. ___ cats 3. ___ ducks 4. ___ fish II/ Look at the picture and complete the words 1. _ _ r m 2. g _ r l 3. k _ y 4. e _ e p _ a n t 5. h _ t 6. l o _ _ i p _ p III/ Look at the picture and answer the questions | |
  2. Is it a jug? ___ 1. What are they? ___ 2. What do you have? ___ 3. -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 I/ Read and color 1. six apples 2. two cats 3. four ducks 4. nine fish II/ Look at the picture and complete the words 1. farm 2. girl 3. key 4. elephant 5. hat 6. lollipop III/ Look at the picture and answer the questions 1. Yes, it is 2. They are kangaroos | |
  3. 3. I have a banana Đề 2 I/ Look at the pictures and match A. An elephant 1. B. A farm 2. C. A car 3. D. A hat 4. E. A horse 5. II/ Look at the picture and answer the questions What are they? ___ 1. | |
  4. What color is it? ___ 2. Is it a pear? ___ 3. III/ Look at the pictures and complete the words 1. c _ _ k _ e s 2. _ _ l l 3. p _ a _ e 4. c _ o c o d _ l _ 5. s _ n d w _ c h 6. b _ n _ n _ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 I/ Look at the pictures and match 1. C 2. A 3. D 4. E 5. B II/ Look at the picture and answer the questions 1. They are ducks 2. It’s yellow | |
  5. 3. Yes, it is III/ Look at the pictures and complete the words 1. cookies 2. doll 3. plane 4. crocodile 5. sandwich 6. banana Đề 3 I/ Write “A” or “An” 1. ___ apple 2. ___ umbrella 3. ___ boy 4. ___ jug 5. ___ elephant II/ Look at the picture and complete the words 1. _ e a _ 2. d _ c _ | |
  6. 3. l _ l l _ p _ p 4. _ a _ III/ Count and write 1. ___ mangoes 2. ___ cats 3. ___ elephants IV/ Reorder these words to have correct sentences 1. Is/ plane/ a/ it/ ?/ ___ 2. this?/ is/ What/ ___ 3. lunchbox/ I/ have/ my/ ./ ___ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm 2021 - Đề 3 I/ Write “A” or “An” 1. ___an___ apple 2. ___an___ umbrella 3. ___a___ boy 4. ___a___ jug 5. ___an___ elephant II/ Look at the picture and complete the words 1. pear 2. duck 3. lollipop 4. hat III/ Count and write 1. Ten mangoes | |
  7. 2. Two cats 3. Four elephants IV/ Reorder these words to have correct sentences 1. Is it a plane? 2. What is this? 3. I have my lunchbox. | |