Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t”
1.   Is it a car?
_______, it is.
2.   Is it a doll?
No, it ________.
3.   Is it a desk?
______, it isn’t
4.   Is it an insect?
Yes, it _______.
docx 4 trang baoanh 13/04/2023 1500
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_sach_chan_troi_sang_tao_de_1.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 (Sách Chân trời sáng tạo) - Đề 1 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

  1. Đề 1 Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t” Is it a car? ___, it is. 1. Is it a doll? No, it ___. 2. Is it a desk? ___, it isn’t 3. Is it an insect? Yes, it ___. 4. Is it a duck? ___, it isn’t 5. Exercise 2: Read and color
  2. It’s a red hat 1. It’s a blue hat 2. The hat is green 3. It’s purple hat 4. The hat is yellow 5. Exercise 3: Look at the picture and match A. elephant 1.
  3. B. girl 2. C. fish 3. D. notebook 4. E. dog 5. -The end-
  4. Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 - Đề 1 Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t” 1. Yes 2. isn’t 3. No 4. is 5. No Exercise 2: Read and color Học sinh đọc và tô màu theo nội dung từng câu Hướng dẫn dịch: 1. Nó là một cái mũ màu đỏ 2. Nó là một cái mũ màu xanh da trời 3. Cái mũ này màu xanh lá cây 4. Nó là một cái mũ màu tím 5. Cái mũ này màu vàng Exercise 3: Look at the picture and match 1. C 2. A 3. B 4. E 5. D