Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 5 (Có đáp án)

III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh 
1. Hi! How are you?  1 - ____  a. the board, please. 
2. Look at  2 - ____  b. Fine, Thank you. 
3. I go to  3 - ____  c. is in the garden. 
4. Sit   4 - ____  d. are in the garden. 
5. The hen  5 - ____  e. down, please. 
6. The goat and the pig  6 - ____  f. school every day. 
docx 3 trang baoanh 25/04/2023 1360
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_1_de_so_5_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 1 - Đề số 5 (Có đáp án)

  1. Đề số 5 Time allowed: 30 minutes I. Đọc và nối mother brother sister father II. Nhìn tranh và hoàn thành câu
  2. III. Ghép hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. Hi! How are you? 1 - ___ a. the board, please. 2. Look at 2 - ___ b. Fine, Thank you. 3. I go to 3 - ___ c. is in the garden. 4. Sit 4 - ___ d. are in the garden. 5. The hen 5 - ___ e. down, please. 6. The goat and the pig 6 - ___ f. school every day.
  3. ĐÁP ÁN I. mother brother sister father II. 1. car 2. hat 3. cat 4. eggs III. 1 - b 2 – a 3 – f 4 – e 5 – c 6 – d