30 Câu hỏi trắc nghiệm Toán Lớp 1

1, Có bao nhiêu số có một chữ số:

a, 10

b, 9

c, 8

d, 90

2, Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số:

a, 8

b, 9

c, 10

d, 11

3, Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số:

a, 10

b, 9

c, 99

d, 100

doc 6 trang baoanh 03/04/2023 2300
Bạn đang xem tài liệu "30 Câu hỏi trắc nghiệm Toán Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • doc30_cau_hoi_trac_nghiem_toan_lop_1.doc

Nội dung text: 30 Câu hỏi trắc nghiệm Toán Lớp 1

  1. 30 Câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 1 1, Có bao nhiêu số có một chữ số: a, 10 b, 9 c, 8 d, 90 2, Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là số: a, 8 b, 9 c, 10 d, 11 3, Số liền sau số lớn nhất có hai chữ số là số: a, 10 b, 9 c, 99 d, 100 4, Số ở giữa số 25 và 27 là số: a, 28 b, 24 c, 26 5, Kết quả của phép tính 56 + 13 – 30 = a, 29 b, 39 c, 49 6, Số điền vào chỗ chấm trong phép tính .+15 – 20 = 37 là: a, 37
  2. b, 40 c, 42 7, Nhà bà có tất cả 64 quả bưởi và na, trong đó số quả na là 24, vậy số quả bưởi là: a, 88 quả b, 40 quả c, 24 quả 8, Số 45 là số liền sau số: a, 40 b, 44 c, 46 d, 50 9, Hà có 35 lá cờ, Hà cho An 5 lá cờ và cho Lan 10 lá cờ, số lá cờ Hà còn lại: a, 30 lá b, 25 lá c, 20 lá 10, Số liền sau số bé nhất có hai chữ số là: a, 9 b, 10 c, 11 d, 12 11, Dãy số nào sau đây được xếp theo thứ tự ừ bé đến lớn: a, 95; 83; 65; 52; 20 b, 25; 30; 42; 86; 60 c, 24; 32; 65; 82; 90 d, 12; 15; 42; 52; 25 12, Hình tam giác là hình có: a, 2 cạnh
  3. b, 3 cạnh c, 4 cạnh 13, Hôm nay là thứ năm ngày 8 thì hôm kia là ngày: a, Thứ bảy ngày 10 b, Thứ ba ngày 10 c, Thứ ba ngày 6 d, Thứ tư ngày 7 14, Đoạn thẳng AB dài 18 cm, đoạn thẳng BC dài 25 cm, vậy đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB: a, Đúng b, Sai 15, Có tất cả bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số: a, 9 b, 10 c, 90 16, Số 65 là số ở giữa của: a, 60 và 65 b, 64 và 66 c, 65 và 70 17, Số tròn chục ở giữa số 35 và 45 là: a, 30 b, 40 c, 50 18, Số liền trước số bé nhất có hai chữ số là số: a, 11 b, 10 c, 9
  4. d, 8 19, Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: a, 90; 95; 80; 35; 65 b, 95; 80; 62; 50; 20 c, 20; 50; 62; 80; 95 d, 55; 23; 35; 20; 10 20, Số lớn nhất có hai chữ số là: a, 98 b, 99 c, 100 d, 10 21, Kết quả nào của phép tính 55 – 42 +22 = bé hơn số nào: a, 30 b, 35 c, 40 22, Đoạn thẳng BC dài 14cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng BC 3cm, vậy đoạn thẳng CD dài là: a, 11 b, 11cm c, 17 d, 17cm 23, Số mà có số liền trước là số 20 là: a, 18 b, 19 c, 21 d, 22 24, Năm nay anh 10 tuổi, anh hơn em 4 tuổi, vậy tuổi của em là:
  5. a, 14 tuổi b, 4 tuổi c, 6 tuổi. 25, Lớp 1A có 55 bạn, trong đó có 30 bạn nam, vậy số bạn nữ của lớp 1A là: a, 85 bạn b, 25 bạn c, 20 bạn 26, Kết quả của phép tính 85 – 24 – 40 = a, 31 b, 21 c, 11 d, 10 27, Nam có 12 bút chì, Thành có 13 bút chì, Văn có 14 bút chì. Vậy số bút chì có tất cả là: a, 29 bút b, 39 bút c, 49 bút d, 59 bút 28, Số lớn hơn 62 và nhỏ hơn 64 là số: a, 60 b, 61 c, 62 d, 63 29, Một tuần có: a, 5 ngày b, 6 ngày c, 7 ngày d, 8 ngày
  6. 30, Số thích hợp điề được tổng hợp giúp các bạn học sinh ôn tập kiến thức, luyện kĩ năng giải bài tập hiệu quả vào chỗ chấm của phép tính .- 12 - 35 = 21 là: a, 88 b, 78 c, 68