Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 6

1. Đặt tính rồi tính : 

 56  +  43                     79 –  2                     4  +  82                      65 –  23 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

2.Tính : 40  +  20 –  40  = ……………         ;         38 –    8  + 7  = …………….

      55  –  10 +   4   = ……………         ;         25 +  12  + 2  = …………….

      25cm + 14cm = ……….                          ;                   56cm – 6cm + 7cm = ……….

      48 cm + 21cm = ……….                         ;                    74cm – 4cm + 3cm = ……….

docx 3 trang baoanh 04/07/2023 900
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_hoc_ki_2_toan_lop_1_de_so_6.docx

Nội dung text: Đề ôn tập học kì 2 Toán Lớp 1 - Đề số 6

  1. ĐỀ SỐ 6 1. Đặt tính rồi tính : 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 2.Tính : 40 + 20 – 40 = ; 38 – 8 + 7 = . 55 – 10 + 4 = ; 25 + 12 + 2 = . 25cm + 14cm = . ; 56cm – 6cm + 7cm = . 48 cm + 21cm = . ; 74cm – 4cm + 3cm = . 3. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Giải 4. Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? Giải
  2. 5 Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Giải 1. a) Viết các số Bốn mươi lăm : ; Năm mươi tư : b) Đọc số vµ viÕt thµnh ch÷ : 69 : . ; 100 : c) Khoanh tròn số bé nhất : 61 ; 38 ; 41 ; 90 d) Viết các số 19 ; 81 ; 74 ; 36 theo thứ tự từ lớn đến bé : 2. a) Nối số với phép tính thích hợp : 8 6 4 2 0 0 0 0 84 – 4 40 – 40 + 20 30 + 10 20 b) Đặt tính rồi tính : 63 + 32 88 – 25 72 + 16 49 – 39
  3. c) Tính : 35 + 40 – 5 = ; 94 – 3 + 5 = 60cm + 5cm = ; 60m – 40cm = 3. Mẹ mua 20 quả trứng , sau đó mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa .Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng ? Bài giải