Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Chu Minh

Bài 3: (1 điểm) Điền <, >, = ?

95 ........ 59

87 .......... 100

67 – 12 ............... 60 + 5

32 + 21 ................ 98 - 45

Bài 4: (1 điểm) Cho các số: 46, 91, 30, 87, 15

Số lớn nhất là: ....................... Số bé nhất là:...................
Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

.......................................................................................................

Bài 5: (1điểm)

Cô giáo có 68 cái khẩu trang. Cô giáo đã tặng cho học sinh 42 cái khẩu trang. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang?

Phép tính: .............................................................................................

Trả lời: ....................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 6: (1 điểm)

Chiều cao các bạn đo được là: Bình 98 cm, An 96 cm, Hạnh 92 cm, Phúc 95 cm. Em hãy viết tên các bạn theo thứ tự từ thấp đến cao.

doc 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 2500
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Chu Minh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_1_ket_noi_t.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II môn Toán Lớp 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống) - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Chu Minh

  1. PHÒNG GD&ĐT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ II TRƯỜNG TH CHU MINH Số phách NĂM HỌC 2022- 2023 Chữ ký PHHS: MÔN: TOÁN – LỚP 1 (Thời gian làm bài 40 phút) Điểm Bằng số: Giám khảo 1: . Bằng chữ: . Giám khảo 2: . Phần I: Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A, B, C, D tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng: C©u 1: a) (0,5 ®iÓm) Sè gåm 8 chôc vµ 5 ®ơn vi? (0,5 ®iÓm) A, 80 B, 50 C, 85 D, 58 Họ tên học sinh: .Lớp: b) (0,5 ®iÓm) Sè 55 đọc là: A, N¨m n¨m B, N¨m m­¬i C, L¨m m­¬i D, l¨m m­¬i l¨m n¨m n¨m C©u 2: (0,5 ®iÓm) Bè ®i c«ng t¸c 1 tuÇn vµ 3 ngµy. VËy sè ngµy KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC II2022 – 2023 -NĂM HỌC bè ®i c«ng t¸c lµ: học Chu Minh Trường Tiểu A, 4 ngµy B, 8 ngµy C, 10 ngµy D, 11 ngµy C©u 3: a) (0,5 ®iÓm) PhÐp tÝnh cã kÕt qu¶ b»ng 35 lµ: Môn: Toán A, 76 - 35 B, 76 - 53 C, 23 + 32 D, 15 + 20 b) (0,5 ®iÓm) §iÒn sè vµo « trèng cho phï hîp 85 - = 42 A, 61 B, 34 C, 43 D, 16 C©u 4: (0,5 ®iÓm) H×nh vẽ bên có: A. H×nh tam gi¸c B. Hình vuông PhÇn II: Tù luËn (7 ®iÓm) Bµi 1: ViÕt vµo chç trèng cho thÝch hîp: (1 ®iÓm) ViÕt sè §äc sè 64 92 Ba m­¬i l¨m T¸m m­¬i
  2. Bµi 2: (2 ®iÓm) §¨t tÝnh råi tÝnh 42 + 16 89 – 23 76 + 3 98 – 7 Bµi 3: (1 ®iÓm) §iÒn , = ? 95 59 67 – 12 60 + 5 87 100 32 + 21 98 - 45 Bµi 4: (1 ®iÓm) Cho c¸c sè: 46, 91, 30, 87, 15 a) Sè lín nhÊt lµ: Sè bÐ nhÊt lµ: b) C¸c sè ®ược s¾p xÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín lµ: Bµi 5: (1®iÓm) C« gi¸o cã 68 c¸i khÈu trang. C« gi¸o ®· tÆng cho häc sinh 42 c¸i khÈu trang. Hái c« gi¸o cßn l¹i bao nhiªu c¸i khÈu trang? PhÐp tÝnh: Tr¶ lêi: Bµi 6: (1 ®iÓm) ChiÒu cao c¸c b¹n ®o ®­îc lµ: B×nh 98 cm, An 96 cm, H¹nh 92 cm, Phóc 95 cm. Em h·y viÕt tªn c¸c b¹n theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao.
  3. Phª duyÖt 1. Tæ chuyªn m«n: 2. BGH: