Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Phú Cường (Có đáp án)

  1. Phần trắc nghiệm (3, 5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

1. Số 9 gồm 5 và …..

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

2. Số bé hơn 3 là:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

3. Dấu điền vào ô trống là: 4 4 = 8

A. - B. + C. < D. >

4. Số liền trước của số 10 là:

A. 2 B. 3 C. 9 D. 4

5. Số lớn nhất có 1 chữ số là:

A. 1 B. 2 C. 9 D. 10

docx 3 trang Hoàng Nam 14/06/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Phú Cường (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2023_2024_t.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2023-2024 - Trường Tiểu học Phú Cường (Có đáp án)

  1. UBND HUYỆN BA VÌ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TH PHÚ CƯỜNG NĂM HỌC: 2023 - 2024 MÔN: TOÁN LỚP 1 (Thời gian làm bài 35 phút) Điểm Giáo viên chấm Mã phách Bằng số Bằng chữ ĐỀ BÀI I. Phần trắc nghiệm (3, 5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: 1. Số 9 gồm 5 và A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 2. Số bé hơn 3 là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 3. Dấu điền vào ô trống là: 4 4 = 8 A. - B. + C. 4. Số liền trước của số 10 là: A. 2 B. 3 C. 9 D. 4 5. Số lớn nhất có 1 chữ số là: A. 1 B. 2 C. 9 D. 10 6. Hình nào là kh￿i l￿p phương? A B C D II. Phần tự luận( 6,5 điểm) Bài 1 (1, 5 điểm)Tính: 8 + 1 = 10 + 0 = 5 – 4 = 7 – 7 = . Họ và tên Lớp
  2. 5 + 4 = 3 – 1 = Bài 2 (1 điểm): Viết các số 4,7,1, 8 theo thứ tự: a. Từ bé đến lớn: . b. Từ lớn đến bé: Bài 3 (2 điểm): a. Điền dấu >, <, = 4 6 7 5 1 + 2 5 10 - 2 3 b. Số? + 3 = 5 10 - = 3 + 2 Bài 4 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp Bài 5 (1 điểm): Hình bên có : - Có hình vuông. - Có hình tam giác.
  3. ĐÁP ÁN CHẤM TOÁN CUỐI HỌC KỲ I – Khối 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 A. Trắc nghiệm (3,5 điểm) Khoanh đúng: câu 1,2,3,6 mỗi câu cho 0,5 điểm câu 4, 5: câu cho 0,75 điểm B. Tự luận (6,5 điểm) Bài 1 (1,5 điểm): Đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm Bài 2 (1 điểm) Điền số đúng mỗi phần cho 0,25 điểm. Bài 3 (2 điểm). a. Điền dấu đúng 2 phép tính đầu được 0,5 điểm Điền dấu đúng 2 phép tính sau được 1 điểm b. Điền đúng mỗi số được 0, 25 điểm Bài 4 (1 điểm). Viết đúng phép tính cho 1 điểm Bài 5 (1điểm) a. Viết đúng 1 hình vuông cho 0,5 điểm b. Viết được 4 hình tam giác cho 0,5 điểm