Bài kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Mỹ Lộc (Có đáp án)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Số gồm 1 chục và 9 đơn vị được viết là

A. 19 B. 91 C. 90 D. 99

2. Số lớn nhất trong các số 98; 89; 99; 69 là :

A. 89 B. 99 C. 98 D. 69

b. 52cm + 37cm = 79 cm d. 27 cm + 20 cm – 21cm = 26 cm

doc 4 trang Hoàng Nam 14/06/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Mỹ Lộc (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_nam_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_2022_truon.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Mỹ Lộc (Có đáp án)

  1. Điểm BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN: TOÁN - LỚP 1 (Thời gian làm bài: 40 phút) Họ và tên học sinh: Lớp: 1 Trường Tiểu học Mỹ Lộc Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 1. Số gồm 1 chục và 9 đơn vị được viết là A. 19 B. 91 C. 90 D. 99 2. Số lớn nhất trong các số 98; 89; 99; 69 là : A. 89 B. 99 C. 98 D. 69 Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a. Một tuần lễ có 7 ngày c. Số 93 gồm 3 chục và 9 đơn vị b. 52cm + 37cm = 79 cm d. 27 cm + 20 cm – 21cm = 26 cm Câu 3. Nối mỗi phép tính với kết quả đúng. 42 + 17 86 - 34 97 - 32 52 65 59 Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Hình trên có khối hộp chữ nhật
  2. Câu 5: Đặt tính rồi tính: 98 – 8 6 + 80 55 – 23 70 + 24 Câu 6. Tính: 50 + 10 - 30 = . 60 cm – 20 cm + 40 cm = Câu 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 45 – 0 = + 5 70 – > 30 Câu 8. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: Nếu hôm qua là thứ Hai thì ngày mai là Câu 9. Vườn nhà Lan trồng 35 cây cam và bưởi, trong đó có 14 cây cam. Hỏi vườn nhà Lan trồng bao nhiêu cây bưởi ? Phép tính: Trả lời: Câu 10. Lấy số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số cộng với số lớn nhất có 1 chữ số được kết quả là: .
  3. ĐÁP ÁN TOÁN 1 – 2021-2022 Câu 1: (1 điểm ) Đúng mỗi ý 0,5 điểm. 1. Đáp án A 2. Đáp án B Câu 2 : ( 1 điểm ) Đúng mỗi kết quả cho 0,25 điểm a)Đ, b) S , c) S , d) Đ Câu 3: (1,5 điểm ) Nối đúng mỗi phép tính 0,25 điểm Câu 4 : (0,5 điểm ) Câu 5 : 1 điểm ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm ) Câu 6: 1 điểm ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm ) Câu 7: 1 điểm. Mỗi ý đúng 0,5 điểm Câu 8: 1 điểm Nếu hôm qua là thứ hai thì ngày mai là thứ Tư Câu 9 : Phép tính: 35 -14 = 21 cây ( 0,5 điểm ) Trả lời: Vườn nhà Lan trồng được 21 cây bưởi (0,5 điểm ) Câu 10: Kết quả là 99 ( 1 điểm )
  4. MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TOÁN- LỚP 1 – 2021-2022 Mạch kiến thức, Số câu Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng kĩ năng và số TN TL TN TL TN TL TN TL điểm KQ KQ KQ KQ Số và phép tính Câu 6, Câu Câu số Câu 1, Câu 3 Câu 5 - Phép cộng, phép câu 7 10 trừ trong phạm vi 100 ; - Thực hành giải quyết vấn đề liên Số điểm 2,5 1 2 1 quan đến các phép tính cộng, trừ. Hình học và đo Câu số lường Câu 2 Câu 4 Câu 8 -Biểu tượng về đại Số điểm lượng và đơn vị đo đại lượng: xăng-ti- mét; 1 0,5 1 các ngày trong tuần; Giải toán có lời văn Câu số 2 Câu 9 Số điểm 1 Tổng Số câu 3 1,5 3 2 Số điểm 3,5 1,5 3 2