Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 25

Câu 1. Các số nhỏ hơn 38:

 A. 34, 29, 56, 20             B. 20, 24, 36, 37               C. 19, 36, 4, 40

Câu 2. Kết quả phép tính: 49 – 13 = ?

  A. 35                         B. 36                          C. 37

Câu 3. Các số: 1, 3, 7, 2, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 A. 1, 3, 7, 2, 10             B. 10, 7, 3, 2, 1               C.1, 2, 3, 7, 10

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 90 -  0 = 0 + …. Là:

  A. 88                       B. 89                                C. 90

Câu 5: Trong các số từ 35 đến 388, số lớn nhất có một chữ số là:

  A. 36                    B. 37                       C. 38

Câu 6: Dấu điền vào chỗ chấm của: 55 + 54….. 44 + 45 là:

  A. >                     B. <                            C. =

Câu 7:    59 – 4 + 45 =?

  A. 98                    B. 99                     C. 100 

Câu 8:  Cho dãy số: 11,13,…, 17, 19. Số điền vào chỗ chấm là:

  A. 12                     B. 14                      C. 15

Câu 9 :   99 + 1…... = ……..

  A. 100                  B. 90                      C. 98           

Câu 10: 67 bé hơn số nào sau đây:

  A. 68                   B. 67                      C. 66

docx 2 trang Hoàng Nam 14/07/2023 1700
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 25", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_on_tap_kiem_tra_toan_1_de_25.docx

Nội dung text: Đề ôn tập kiểm tra Toán 1 - Đề 25

  1. ĐỀ 25 I.TRẮC NGHIỆM : Câu 1. Các số nhỏ hơn 38: A. 34, 29, 56, 20 B. 20, 24, 36, 37 C. 19, 36, 4, 40 Câu 2. Kết quả phép tính: 49 – 13 = ? A. 35 B. 36 C. 37 Câu 3. Các số: 1, 3, 7, 2, 10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 1, 3, 7, 2, 10 B. 10, 7, 3, 2, 1 C.1, 2, 3, 7, 10 Câu 4. Số cần điền vào phép tính 90 - 0 = 0 + . Là: A. 88 B. 89 C. 90 Câu 5: Trong các số từ 35 đến 388, số lớn nhất có một chữ số là: A. 36 B. 37 C. 38 Câu 6: Dấu điền vào chỗ chấm của: 55 + 54 44 + 45 là: A. > B. < C. = Câu 7: 59 – 4 + 45 =? A. 98 B. 99 C. 100 Câu 8: Cho dãy số: 11,13, , 17, 19. Số điền vào chỗ chấm là: A. 12 B. 14 C. 15 Câu 9 : 99 + 1 = A. 100 B. 90 C. 98 Câu 10: 67 bé hơn số nào sau đây: A. 68 B. 67 C. 66 II.TỰ LUẬN: Bài 1: Tính nhẩm 30 + 20 + 40 = 60 + 20 – 40 = 50 + 10 - 60 = 50 + 40 - 60 = . Bài 2 : Số 64 + = 87 95 - 33 = . + 32 = 74 77 - = 70 Bài 3. Viết các số 43; 79;1 8; 10;5 5 a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ; ; ; ; b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ; ; ; ;
  2. Bài 4. > < = 66 – 3 74 - 54 11 +22 . 2 2 + 11 35 + 12 79 – 4 36 - 11 . 25 + 1 Bài 6: Quan sát hình và cho biết : + Có . + Có + Có .