Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Sơn

Bài 1. (1điểm)


4 9 - 5 8 - 3 5 + 3

Bài 3.(1 điểm) Tính.

2 + 4 = ……..…. 9 – 9 = …….…

Bài 4. (1điểm)


Bài 5. (1điểm) Tính.

6 + 3 - 5 = ………………….

7 - 2 + 4 = ………………….

8 + 1 - 2 = ………………….

5 - 5 + 7 = ………………….

doc 3 trang Hoàng Nam 14/06/2024 160
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Sơn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2021_2022_t.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Nghĩa Sơn

  1. ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA SƠN - NGHĨA HƯNG SBD ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè I NĂM HỌC 2021-2022 MễN TOÁN LỚP 1 Thời gian làm bài 40 phỳt Chữ kớ của giỏm thị Chữ kớ của giỏm khảo Họ tờn học sinh: Lớp: Nhận xột của giỏo viờn: Bài 1. (1điểm) Số 2 5 Bài 2. (1điểm) >, <, = 2 + 5 6 2 + 5 3 + 6 4 9 - 5 8 - 3 5 + 3 Bài 3.(1 điểm) Tính. 2 + 4 = . 9 – 9 = . 8 + 1 = . . 8 – 6 = . Bài 4. (1điểm) Số - 6 5 + 3 + 1 3 Bài 5. (1điểm) Tính. 6 + 3 - 5 = . 7 - 2 + 4 = . 8 + 1 - 2 = . 5 - 5 + 7 = .
  2. Bài 6. (1điểm) Số ? Bài 7. (1điểm) Sắp xếp các số 7; 2; 8; 6 theo thứ tự tăng dần. ; .; ; . Bài 8. (1điểm) Số ? 6 - = 4 8 - = 2 Bài 9. (1điểm) Viết phép tính thích hợp: Bài 10. (1điểm) Viết phép tính thích hợp
  3. ĐÁP ÁN MễN TOÁN LỚP 1 CUỐI Kè I Năm học 2021-2022 Bài 1 1 điểm Học sinh điền đỳng lần lượt 2 số đầu: (3;4) 0,25 điểm Điền đỳng liờn tiếp mỗi số tiếp theo: 0,25 điểm Bài 2 1 điểm Điền đỳng dấu vào mỗi ụ trống: 0,25 điểm Lưu ý: Nếu HS ghi cỏc dấu khụng rừ ràng, dập xoỏ thỡ khụng cho điểm phộp tớnh đú. Bài 3 1 điểm Tớnh đỳng kết quả mỗi phộp tớnh: 0.25 điểm Bài 4 1 điểm - Mỗi số điền đỳng ở ý đầu: 0,25 điểm - Điền đỳng số ở ý 2 cho: 0,5 điểm Bài 5 1 điểm Tớnh được đỳng kết quả của mỗi phộp tớnh: 0,25 điểm Bài 6 1 điểm Điền đỳng mỗi số vào ụ trống 0,25 điểm Bài 7 1 điểm - Xếp đỳng 2 số đầu, khụng cho điểm. Xếp được lần lượt đỳng 3 0,5 điểm số đầu: - Xếp được đỳng lần lượt số thứ 4 1 điểm Bài 8 Mỗi số điền đỳng vào ụ trống: 0,5 điểm Bài 9 1 điểm Viết được phộp tớnh đỳng: 0,5 điểm Viết đỳng kết quả: 0,5 điểm Bài 10 1 điểm Viết được phộp tớnh đỳng: 0,5 điểm Viết đỳng kết quả: 0,5 điểm