Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Ngọc Lâm

Bài 2: ( 1 điểm )

Quan sát tranh và điền vào chỗ chấm:

- Các số có 1 chữ số là : …………………………… - Các số có 2 chữ số là: …………………………… - Các số có 2 chữ số mà chữ số đơn vị là 8 là : ……………………………………………………. - Xếp các số theo thứ tự giảm dần : …………………………………………………….

Bài 3: ( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính

10 - 2 38 + 51 65 - 20 73 + 6

.............. .............. .............. .............. .............. ..............

.............. ..............

.............. ..............

.............. ..............

Bài 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S

67 – 61 = 5 12cm + 45cm = 57

78 > 45 + 12 45 – 5 < 12 + 23

Bài 5: ( 1 điểm ) Điền số

……. + 40 = 85 - 34 12 = …….. - 56

pdf 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 100
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Ngọc Lâm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2022_2023.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối học kì II môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Ngọc Lâm

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM Thứ sáu, ngày tháng năm 2023 Lớp: 1A BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Họ và tên: Năm học: 2022 – 2023 Môn: Toán - Lớp 1 Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê của giáo viên Bài 1: ( 1 điểm ) Hoàn thành bảng sau ( theo mẫu ) Số gồm Viết số Đọc số 8 chục và 3 đơn vị 83 Tám mươi ba 5 chục và 7 đơn vị 95 Mười tám 6 đơn vị và 2 chục Bài 2: ( 1 điểm ) Quan sát tranh và điền vào chỗ chấm: - Các số có 1 chữ số là : - Các số có 2 chữ số là: - Các số có 2 chữ số mà chữ số đơn vị là 8 là : . - Xếp các số theo thứ tự giảm dần : . Bài 3: ( 1 điểm ) Đặt tính rồi tính 10 - 2 38 + 51 65 - 20 73 + 6 Bài 4: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S 67 – 61 = 5 12cm + 45cm = 57 78 > 45 + 12 45 – 5 < 12 + 23 Bài 5: ( 1 điểm ) Điền số . + 40 = 85 - 34 12 = - 56
  2. Bài 6: ( 1 điểm ) Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi Kiên và Cường cùng sưu tầm ảnh về các loài chim. Kiên sưu tầm được 20 bức ảnh, Cường sưu tầm được 31 bức ảnh. Hỏi cả hai bạn sưu tầm được bao nhiêu bức ảnh? Viết câu trả lời: THÁNG TƯ Bài 7: ( 1 điểm ) - Năm nay Ngày Sách Việt Nam 21 tháng tư vào thứ - Trường em tổ chức tuần lễ văn hoá đọc trong 1 tuần bắt đầu từ từ 21 ngày 21 tháng tư. Vậy kết thúc vào ngày tháng THỨ SÁU Bài 8: ( 1 điểm ) Quan sát hình bên và điền từ thích hợp vào chỗ chấm : - Con Chó cao hơn - Con Mèo con Chó và con Thỏ - Trong 3 con, con Chó , con Thỏ Bài 9: ( 1 điểm ) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ ? Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng A. 12 giờ B. 2 giờ C. 4 giờ Bài 10: ( 1 điểm ) Điền mỗi chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5 vào 1 ô trống để được phép tính đúng a) +
  3. HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN CUỐI KÌ 2 LỚP 1 Năm học 2022 – 2023 Bài 1 ( 1 điểm ) - Điền đúng mỗi dòng cho 0,25 điểm - Phần đọc số nếu viết sai chính tả không cho điểm Bài 2( 1 điểm ) - Điền đúng mỗi dòng cho 0,25 điểm - Điền thiếu hoặc thừa số không cho điểm Bài 3 ( 1 điểm ) - Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm - Thiếu gạch ngang, đặt tính không thẳng cột không cho điểm Bài 4 ( 1 điểm ) - Điền Đ, S đúng mỗi phép tính cho 0,25 điểm Bài 5( 1 điểm ) - Điền đúng mỗi số cho 0,5 điểm Bài 6( 1 điểm ) - Viết đúng phép tính cho 0,5 điểm - Viết đúng câu trả lời cho 0,5 điểm Bài 7 ( 1 điểm ) - Điền đúng mỗi dòng cho 0,5 điểm Bài 8( 1 điểm ) - Điền đúng mỗi chỗ chấm cho 0,2 điểm - Viết từ sai lỗi chính tả không cho điểm Bài 9( 1 điểm - Khoanh đúng đáp án B cho 1 điểm Bài 10( 1 điểm ) - Viết được mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm