30 Đề ôn tập học kì II môn Toán Lớp 1

Bài 3 (4đ): a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51
b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59
c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)
- Số liền sau của 23 là 24
- Số liền sau của 84 là 83
- số liền sau của 79 là 70
- Số liền sau của 98 là 99
- Số liền sau của 99 là 100
Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ? 
pdf 63 trang baoanh 03/04/2023 1840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "30 Đề ôn tập học kì II môn Toán Lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdf30_de_on_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_1.pdf

Nội dung text: 30 Đề ôn tập học kì II môn Toán Lớp 1

 1. Trang 1 30 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 1 ĐỀ SỐ 1 Bài1:(2đ) Đặt tính rồi tính : 32 + 42 ; 94 - 21 ; 50 + 38 ; 67 – 3 Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống: 89 98 92 94 Bài 3 (4đ): a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51 b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59 c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S) - Số liền sau của 23 là 24 - Số liền sau của 84 là 83 - số liền sau của 79 là 70 - Số liền sau của 98 là 99 - Số liền sau của 99 là 100 Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ? Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ? Có đoạn thẳng Có đoạn thẳng
 2. Trang 2 ĐỀ SỐ 2 Bài 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 60; ; ; , 64; 65; ; 67; ; ; 70. 71; ; 73; ; ; 76; 77; ; ; 80 b) Viết các số: Bốn mươi ba: Ba mươi hai: Chín mươi bảy: Hai mươi tám: Sáu mươi chín: Tám mươi tư: Bài 2: Đặt tính rồi tính: a) 45 + 34 56 - 20 18 + 71 74 - 3 . . b) 58cm + 40cm = . 57 + 2 - 4 = . Bài 3. > 63 60 65 48 88 - 45 63 - 20 < ? = 19 17 54 72 49 - 2 94 - 2 Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng ? Bài giải Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có: - Một hình vuông và một hình tam giác ? Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?
 3. Trang 3 ĐỀ SỐ 3 1. a) Viết các số Năm mươi tư : ; Mười : Bảy mươi mốt : ; Một trăm : b) Khoanh tròn số bé nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37 c) Viết các số 62 ; 81 ; 38 ; 73 theo thứ tự từ lớn đến bé : 2. a) Nối số với phép tính thích hợp : 70 50 30 10 92 – 22 78 – 48 40 + 10 25 – 15 b) Đặt tính rồi tính : 3 + 63 99 – 48 54 + 45 65 – 23 c) Tính : 27 + 12 – 4 = ; 38 – 32 + 32 = 25cm + 14cm = . ; 56cm – 6cm + 7cm = . 3.Đồng hồ chỉ mấy giờ ? 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 9 3 9 3 8 4 8 4 7 5 7 5 6 6 giờ giờ
 4. Trang 4 4. Viết , = 27 31 ; 99 100 94 – 4 80 ; 18 20 – 10 56 – 14 46 – 14 ; 25 + 41 41 + 25 5. Hình vẽ bên có : hình tam giác hình vuông hình tròn 6. Lớp em có 24 học sinh nữ , 21 học sinh nam. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu học sinh? Giải 7. Một sợi dây dài 25cm . Lan cắt đi 5cm . Hỏi sợi dây còn lại dài mấy xăng ti mét ? Giải 8. Viết số thích hợp vào 7 5 5 4 3 9 6 4 + – + – 1 2 2 4 1 0 2 0 8 7 3 0 4 9 4 4 9.Tính nhẩm : 43 + 6 = ; 60 – 20 = 50 + 30 = ; 29 – 9 =
 5. Trang 5 ĐỀ SỐ 4 BÀI 1 : Viết số (2điểm) a) Viết các số từ 89 đến 100 : b) Viết số vào chỗ chấm : Số liền trước của 99 là ; 70 gồm chục và đơn vị Số liền sau của 99 là ; 81 gồm chục và đơn vị BÀI 2 : (3điểm) a) Tính nhẩm : 3 + 36 = ; 45 – 20 = ; 50 + 37 = ; 99 – 9 = b) Đặt tính rồi tính : 51 + 27 78 – 36 . . . . . c) Tính : 17 + 14 – 14 = ; 38 cm – 10cm = BÀI 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ ? (1điểm) 12 11 1 12 11 1 10 2 10 2 9 3 9 3 8 4 8 4 7 5 6 7 5 6 giờ giờ > BÀI 4 : < 79 74 ; 56 50 + 6 (1đểm) = ? 60 95 ; 32 – 2 32 + 2 BÀI 5 : (1điểm) Hình vẽ bên có : hình tam giác hình vuông
 6. Trang 6 BÀI 6 :Trong vườn nhà em có 26 cây cam và cây bưởi, trong đó có 15 cây cam. Hỏi trong vườn nhà em có bao nhiêu cây bưởi ? Giải ĐỀ SỐ 5 Bài 1 : a).Viết số thích hợp vào chỗ trống : / 2 Số liền trước Số đã biết Số liền sau điểm 41 70 b). Khoanh vào số lớn nhất : 75 ; 58 ; 92 ; 87 c). Viết các số : 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo thứ tự từ bé đến lớn : Viết số thích hợp vào ô trống : Bài 2 : + 20 – 10 40 / 1 điểm 28 – 8 + 5 a). Đặt tính rồi tính : 24 + 35 67 – 54 73 + 21 98 – 97 Bài 3 : / 4 điểm b). Tính : 32 + 5 – 13 = ; 76 – 4 + 4 = 30cm + 4cm = ; 18cm – 8cm =
 7. Trang 7 Bài 4 : Nối đồng hồ với giờ thích hớp : / 1 12 11 12 11 1 11 12 11 12 1 điểm 1 1 10 2 10 2 10 2 10 2 9 3 9 3 9 3 9 3 8 4 8 4 8 4 8 4 7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5 2 giờ 6 giờ 7 giờ 9 giờ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Bài 5 : Hình vẽ bên có : hình tam giác / 1 hình tròn điểm hình vuông Băng giấy màu xanh dài 40cm , băng giấy màu đỏ dài 30cm . Hỏi cả hai Bài 6 : băng giấy dài bao nhiêu xăng ti mét ? / 1 Bài giải điểm
 8. Trang 8 ĐỀ SỐ 6 1. Đặt tính rồi tính : 56 + 43 79 – 2 4 + 82 65 – 23 2.Tính : 40 + 20 – 40 = ; 38 – 8 + 7 = . 55 – 10 + 4 = ; 25 + 12 + 2 = . 25cm + 14cm = . ; 56cm – 6cm + 7cm = . 48 cm + 21cm = . ; 74cm – 4cm + 3cm = . 3. Nam có 36 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, trong đó có 14 viên bi xanh. Hỏi Nam có mấy viên bi đỏ ? Giải 4. Một cửa hàng có 95 quyển vở , cửa hàng đã bán 40 quyển vở . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở ? Giải 5 Một quyển sách có 65 trang, Lan đã đọc hết 35 trang. Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển sách ? Giải
 9. Trang 9 1. a) Viết các số Bốn mươi lăm : ; Năm mươi tư : b) Đọc số : 69 : . ; 100 : c) Khoanh tròn số bé nhất : 61 ; 38 ; 41 ; 90 d) Viết các số 19 ; 81 ; 74 ; 36 theo thứ tự từ lớn đến bé : 2. a) Nối số với phép tính thích hợp : 80 60 40 20 84 – 4 40 – 20 40 + 20 30 + 10 b) Đặt tính rồi tính : 63 + 32 88 – 25 72 + 16 49 – 39 d) Tính : 35 + 40 – 5 = ; 94 – 3 + 5 = 60cm + 5cm = ; 60m – 40cm = 3. Mẹ mua 20 quả trứng , sau đó mẹ mua thêm 1 chục quả trứng nữa .Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả trứng ? Bài giải
 10. Bài 6: Viết số liền trước và liền sau của số cho trước (theo mẫu): 14 ; 15 ; 16 ; 25 ; . ; 39 ; ; 79; .; 90 ; . .; 99; . Bài 7: Tính 40 + 50 = 90 + 10 = 72 + 27 = 50 + 40 = 10 + 90 = 27 + 72 = 60 + 20 = 62 + 35 = 53 + 35 = . 20 + 60 = 35 + 62 = 35 + 53 = . Bài 8: Tính nhẩm 50 + 20 + 6 = . 50 + 26 + 3 = 72 + 4 + 3 = 50 + 30 + 9 = 50 + 36 + 2 = 86 + 2 + 1 = 70 + 20 + 8 = 70 + 28 + 1 = 94 + 3 + 2 = Bài 9: Tháng trước bố làm được 24 ngày công. Tháng này bố làm được 22 ngày công. Tính số ngày công bố làm được trong hai tháng đó. Bài giải . Bài 10: Mảnh vải dài 95cm. mẹ may quần cho con hết 70cm. Hỏi còn lại bao nhiêu xăng ti mét vải? Bài giải Bài 11: Cho các số: 76; 85; 19; 5; 23 hãy viết các số theo thứ tự: - Từ bé đến lớn: - Từ lớn đến bé: 19
 11. Bài 12: - Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: . - Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: . - Lấy số lớn nhất có hai chữ số giống nhau trừ số bé nhất có hai chữ số giống nhau được kết quả là: Bài 1: Số? + 23 = 46 98 - = 34 6 + . = 17 78 - . = 70 . – 71 = 12 + 34 = 67 90 - . = 70 76 - = 0 54 - . = 54 Bài 2: Tính 86 – 34 = . 97 – 50 = . 60 – 40 = 86 – 52 = . 50 + 47 = . 60 + 40 = . 52 + 34 = . 68 – 34 = 100 – 40 = . 97 – 47 = 34 + 34 = . 100 – 60 = . Bài 3: 40 + 30 + 8 = 70 – 30 + 2 = . 97 - 7 – 40 = 50 + 40 + 7 = . 90 – 50 + 4 = 97 – 40 – 7 = Bài 4: = 40 + 5 49 – 7 34 + 25 43 + 15 79 – 28 65 – 14 79 – 24 97 – 42 Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? Bài giải . Bài 6: Viết số: Bảy mươi ba: . Chín mươi lăm: . Sáu mươi tư: Ba mươi bảy: . Năm mươi chín: Năm mươi mốt: 20
 12. Bài 7: Lớp em có 36 bạn; có 14 bạn đi học vẽ. Số bạn còn lại đi học hát. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn học hát? Bài giải Bài 8: Lớp em có 22 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi. Hỏi lớp em có tất cả bao nhiêu bạn được xếp loại khá và giỏi? Bài giải Bài 9: a, Viết các số vào chỗ chấm - , 56 , , , , , , 62, , , , , , 68. - 78, 77, 76, , , , , , ., ., 68 - 41 , 40 , 39, , , , , , 33 b, Đọc số 64 : 65 : 31: 5: Bài 10 : Tính 26 + 32 – 45 = 77 cm - 35 cm + 26 cm = 68 – 40 – 26 = 57 cm + 20 cm + 12 cm = Bài 11 : Điền dấu > , 80 + 32 = 45 + 21
 13. Bài 13 : Hai hộp bút chì có tất cả 7 chục cái . Hộp thứ nhất có 30 cái. Hỏi hộp thứ hai có bao nhiêu cái ? Bài giải 7 chục = . Bài 1 : Đoạn đường dài 78 cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ? Bài giải Bài 2 : Đọc, viết số - Sáu mươi : – 15: - Chín mươi bảy : – 68 : Bài 3 : Cho các số : 45 , 63 , 54 , 78 , 69 a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : Bài 4: Đúng ghi đ , sai ghi s - Có 6 hình tam giác - Có 5 hình tam giác - Có 4 hình tam giác Bài 5 : 45 + 4 89 - 60 36 + 12 97 - 45 73 - 21 49 - 3 43 + 14 88 - 27 = Bài 6 : Số ? 35 + > 56 52 + < 59 78 - < 60 - 8 = 50 22
 14. Bài 7 : Khối lớp 2 có 45 học sinh khá và 50 học sinh giỏi . Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh khá , giỏi ? Bài giải .Bài 8: Lớp 1 E có 36 bạn , trong đó có 26 bạn gái . Hỏi lớp có bao nhiêu bạn trai? Bài giải Bài 9 : Đọc số 75 : 44 : 5 : 4: Bài 10 : Lớp 1B có 36 bạn học sinh . Lớp 1C có 4 chục học sinh . Hỏi lớp 1B và lớp 1C có bao nhiêu học sinh ? Bài giải Bài 11 : Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Mẹ có : 86 cái bánh Cho Hồng : 10 cái bánh Còn lại : cái bánh ? Bài giải 23
 15. Bài 12 : Giải bài toán theo tóm tắt sau: An và Bình có : 54 hòn bi Bình có : 3 chục hòn bi An có : hòn bi? Bài giải Bài 1 : Nối ô trống với số thích hợp 34 + < 40 22 43 + 25 68 67 – 45 4 5 6 7 56 97 – 52 45 31 + 25 Bài 2: Lớp 1B có 36 bạn học sinh . trong đó có 26 bạn học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá và trung bình. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn học sinh khá và trung bình? Bài giải Bài 3 : Cho các số : 99 , 7 , 22 , 62, 49, 67 a . Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé : b. Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn : Bài 4: Vẽ đoạn thẳng OA dài 7 cm Bài 5 :a, Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số 24
 16. Bài 7 : 95 - 4 99 - 8 84 + 11 99 - 2 67 + 2 84 – 2 63 - 33 10 + 21 = Bài 8 : Số ? 14 + 40 + 3 = 89 - > > > c, Đọc số 75 : 94: 43: 16: Bài 12 : Tính 36 + 32 – 15 = 18 cm + 41 cm + 20 cm = 48 – 23 + 12 = 97 cm - 32 cm - 2 cm = Bài 13 : Điền dấu > , < , = 26 – 12 15 16 + 23 49 – 11 47 – 25 19 67 – 42 12 + 13 25
 17. Bài 1 : Số ? 88 - 9 – 56 = 41 Bài 2 : a, Một tuần lễ có mấy ngày ? b, Viết tên các ngày trong tuần lễ bắt đầu từ thứ hai c, Viết tên những ngày em không đến trường ? Bài 3 : Hôm nay là ngày 15 và là ngày thứ tư Ngày mai là ngày và là ngày thứ Ngày kia là ngày và là ngày thứ Hôm qua là ngày và là ngày thứ Bài 4 : Em đi ngủ lúc 9 giờ tối . Khi đó kim ngắn chỉ vào số , kim dài chỉ vào số Bài 5 : Gà mẹ ấp 28 quả trứng . Đã nở 1chục quả trứng . Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở ? Bài giải Bài 6 : Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Mai có : 37 viên bi Hùng có : 4 chục viên bi Mai và Hùng : viên bi ? Bài giải Bài 7 : Có tam giác 26
 18. Bài 11: Nhà Nga nuôi 64 con gà và vịt, trong đó có 4 chục con gà. Hỏi nhà Nga nuôi bao nhiêu con vịt? Bài 12: Có 70 bạn đi tham quan. Có 40 bạn lên xe ô tô thứ nhất. Hỏi có bao nhiêu bạn chưa lên xe? Bài 13: Tủ sách của An có 70 quyển truyện . Nay An mua thêm 10 quyển truyện tranh và 6 quyển báo nhi đồng. Hỏi tủ sách của An có tất cả bao nhiêu quyển truyện và báo? Bài 14: Nam có 13 quả bóng bay màu xanh, 5 quả bóng bay màu đỏ và 21 quả bóng bay màu trắng. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu quả bóng bay? Bài 15: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 90. Bài 16: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho khi cộng hai số đó thì có kết quả là 80. Bài 17: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy tìm các cặp hai số sao cho lấy số lớn trừ số bé thì có kết quả là 50. Bài 18: Cho 3 số: 7, 11, 18 hãy viết các phép tính đúng. Bài 19: Cho 3số 15, 39, 24 hãy viết các phép tính đúng. Bài 20: Viết số thích hợp vào ô trống: + 12 - 31 + 7 5 1 2 + 13 - 28 + 10 5 Bài 4: An có 18 cây bút các loại và thước kẻ. Riêng thước kẻ và bút mực là 6 cái, còn lại là bút chì. Hỏi An có bao nhiêu cái bút chì? Bài 5: Sân trường có 38 cây các loại, trong đó số cây cảnh trồng trong chậu là 28 cây, còn lại là các cây trồng ở sân. Hỏi có bao nhiêu cây trồng tren sân trường? Bài 6: Tủ đựng sách trong thơ viện có 18 ngăn, trong đó 6 ngăn đựng báo các loại. Hỏi còn lại bao nhiêu ngăn dùng để đựng sách? Bài 7: , = 36 + 12 - 37 . 42 - 21 - 10 45 + 13 - 48 . 18 - 12 + 10 27
 19. 54 + 12 - 66 59 - 30 - 20 45 + 43 - 78 28 - 12 - 10 33 + 22 - 55 . 55 - 20 - 25 30 + 38 - 55 78 - 72 + 10 60 + 18 - 77 58 - 37 - 20 Bài 8: Quả mướp dài 45 cm, An cắt 25 cm để nấu bữa sáng, chỗ còn lại để nấu bữa chiều. Hỏi phần còn lại của quả mướp dài bao nhiêu xăng ti mét? Bài 9 : Nhà bác Tư có 10 con vịt , bác Tư bán 5 vịt và làm thịt 1 đôi để ăn . Hỏi bác Tư còn lại bao nhiêu con vịt? Bài 1: Số 37 gồm 3 chục và 7 đơn vị Số 88 gồm chục và đơn vị Số 94 gồm chục và đơn vị Số 19 gồm chục và đơn vị Số 60 gồm chục và đơn vị Số 26 gồm chục và đơn vị Bài 2: Số liền trước Số đã biết Số liền sau 10 . 29 . . 73 . 99 Bài 3: Số nhỏ nhất có hai chữ số là Số lớn nhất có hai chữ số là Lấy số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số nhỏ nhất có hai chữ số được kết quả là: Số 100 có mấy chữ số là những chữ số nào? 100 = . Chục Bài 4: Nam ăn trưa vào lúc 11 giờ. Lúc đó kim giờ chỉ vào số , kim phút chỉ vào số Bài 5: Lúc 12 giờ, kim phút chỉ vào số , kim giờ chỉ vào số Bài 6: Vẽ hình tam giác thì phải vẽ đoạn thẳng Bài 7: 28
 20. Hoà có sợi dây dài 97 cm. Lan có sợi dây dài 85 cm. Sợi dây của bạn nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu cm? Bài giải Bài 1: Tính 9 + 40 = 2 9 - 6 = 7 + 20 = 34 - 4 = 6 + 90 = 68 - 7 = 7 + 51 = 99 - 5 = Bài 2: , = 82 - 41 53 - 12 86 - 80 19 - 3 87 - 56 45 - 14 98 - 27 16 - 6 78 - 21 58 - 12 50 - 10 98 - 80 Bài 3: Hôm nay là ngày 21 tháng 7 và là ngày thứ hai Ngày mai là ngày tháng 7 và là ngày thứ . Ngày kia là ngày tháng 7 và là ngày thứ Hôm qua là ngày tháng 7 và là ngày Hôm kia là ngày tháng 7 và là ngày thứ Bài 4: Hôm nay là ngày thứ hai. Mấy ngày nữa thì đến ngày thứ hai liền sau? Vì sao? Hôm nay là chủ nhật. Mấy ngày nữa thì đến ngày chủ nhật liền sau? Vì sao? Bài 5: Lúc kim dài chỉ vào số , kim ngắn chỉ vào số 7 là lúc 7 giờ Lúc kim dài chỉ vào số , kim ngắn chỉ vào số là lúc 11 giờ Em đi học buổi sáng, kim dài chỉ vào số , kim ngắn chỉ vào số Bài 6: 29
 21. Trên cành cao có 25 con chim đậu, cành dưới có 11 con chim đậu. Có 4 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới đậu. Hỏi: a) Cành trên còn lại bao nhiêu con chim đậu? b) Cành dưới có bao nhiêu con chim đậu? Bài 7: Một quyển truyện có 90 trang. Lan đã đọc được 3 chục trang. Hỏi còn bao nhiêu trang Lan chưa đọc? Bài 8: Một quyển truyện có 90 trang, ngày thứ nhất lan đọc được 20 trang, ngày thứ hai lan đọc được 30 trang. Hỏi còn bao nhiêu trang lan chưa đọc? Bài 1: Viết và đọc số ( theo mẫu) 9 chục và 8 đơn vị 98 Chín mươi tám 8 chục và 9 đơn vị 7 chục và 5 đơn vị 5 chục và 7 đơn vị 6 chục và 1 đơn vị 3 chục và 4 đơn vị Bài 2:Tính nhẩm: 70 + 20 = . 75 + 20 = . 74 + 5 = . 90 - 50 = 98 - 50 = 98 - 5 = Bài 3: Đặt tính rồi tính 52 + 34 86 - 52 86 - 34 79 - 36 3 + 45 79 - 3 . . . . . . . . . . Bài 4: Số? 90 + = 95 70 + = 90 65 + . = 69 95 - = 90 70 - = 50 65 - = 62 30
 22. 95 - . = 5 - 40 = 50 65 - = 45 Bài 5: An có 10 bút chì màu, 6 bút sáp và 3 bút mực. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái bút các loại? Bài giải Bài 6: Viết các số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: Trong các số đó, số bé nhất là , số lớn nhất là Bài 7: Trong giờ thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm 1 có 21 bạn, nhóm 2 có 23 bạn. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn học giờ thể dục? Bài giải Bài 8: Viết thành số chục và số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 4 83 = + 92 = + 45 = + 38 = + 29 = . + 55 = + 88 = + 99 = . + Bài 9: Tính: 50 + 30 + 6 = 86 - 30 - 6 = 60 + 20 + 5 = 90 - 30 + 5 = . 86 - 6 - 30 = 56 + 20 + 3 = . 82 - 30 + 5 = . 82 - 30 + 5 = . 75 - 5 - 30 = Bài 10: Số? 63 + = 83 63 + . = 63 0 + . = 5 31
 23. 63 - . = 43 63 - . = 63 . + . = 0 63 - . = 60 63 - . = 0 - = 0 Bài 11: Số? Số liền trước Số đã cho Số liền sau 29 30 31 70 99 59 65 Bài 12: Viết các số 69, 86, 98, 17, 75 theo thứ tự từ lớn đến bé: Trong các số đó, số bé nhất là , số lớn nhất là Bài 1: Lớp em có 36 bạn, trong đó có 31 bạn xếp loại khá và giỏi còn lại là trung bình. Hỏi lớp em có mấy bạn xếp loại trung bình? Bài giải Bài 2: Bố đi công tác xa nhà 1 tuần lễ và 10 ngày. Hỏi bố đi công tác bao nhiêu ngày? Bài giải Bài 3: - Viết tất cả các số có một chữ số theo thứ tự giảm dần: . - Viết tất cả các số có hai chữ số mà mỗi số đều có số chục là 4: 32
 24. . - Cho hai chữ số 2; 3. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà mỗi số chỉ gồm các chữ số đã cho: . - Viết tất cả các số tròn chục có hai chữ số: - Viết tất cả các số có hai chữ số có số đơn vị là 1: . Bài 4: Viết theo mẫu: 35 = 30 + 5 5 chục và 1 đơn vị: 51 47 = . .6 chục và 3 đơn vị: 90 = 8 chục và 2 đơn vị: 52 = 1chục và 0 đơn vị: 89 = 7 chục và 1 đơn vị: Họ và tên: Lớp 1B Ôn tập cuối năm Bài 1: 30 cm + 20 cm = . 35 cm - 15 cm = 70 cm + 30 cm = 46 cm - 26 cm = . Bài 2: Vườn nhà Nga có 45 cây vải. Mẹ mới trồng thêm 3 chục cây na . Hỏi vườn nhà nga có tất cả bao nhiêu cây vải và na? Bài giải 33
 25. . Bài 3: Trong vườn nhà Nga có 45 cây vải và cây na. Trong đó có 2 chục cây vải. Hỏi trong vườn nhà Nga có bao nhiêu cây na? Bài giải . Bài 4: Mẹ mua cho Hà 24 cái bút các loại. Trong đó có 4 bút mực, 10 bút sáp màu còn lại là bút chì. Hỏi mẹ mua cho hà bao nhiêu cái bút chì? Bài giải . Bài 5: Trong sân có 14 con gà, 24 con vịt và 11 con ngan. Hỏi trong sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt và ngan? Bài giải Bài 6: Viết các số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: 34
 26. Trong các số đó, số bé nhất là , số lớn nhất là Bài 7: Lớp em có 36 bạn, trong đó có 21 bạn xếp loại khá và 10 bạn xếp loại giỏi còn lại là trung bình. Hỏi lớp em có mấy bạn xếp loại trung bình? Bài giải Bài 8: Cho hai chữ số: 4 và 5 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau: . Bài 9: Cho ba chữ số: 1; 2; 3 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau: Bài 10: Viết phép cộng số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất rồi tính kết quả: . Bài 11: Viết phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau với số bé nhất có hai chữ số rồi tính kết quả: Bài 12: Số liền sau của số bé nhất là: . Số liền sau của số bé nhất có hai chữ số là: Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là: Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số là: . Bài 1: Viết thành số chục và số đơn vị (theo mẫu): 54 = 50 + 4 83 = + 92 = + . 45 = . + 38 = . + 29 = . + . 55 = . + . 88 = . + . 99 = . + 35
 27. Bài 2: Tính: 50 + 30 + 6 = 86 - 30 - 6 = 60 + 20 + 5 = 90 - 30 + 5 = . 86 - 6 - 30 = . 56 + 20 + 3 = . 82 - 30 + 5 = . 82 - 30 + 5 = . 75 - 5 - 30 = Bài 3: Số? 63 + = 83 63 + . = 63 0 + = 5 63 - . = 43 63 - . = 63 + . = 0 63 - . = 60 63 - . = 0 . - = 0 Bài 4: Một thanh gỗ cắt được thành hai thanh dài 70cm và 25 cm. Hỏi thanh gỗ lúc chưa cắt dài bao nhiêu xăng ti mét? Bài giải Bài 5: Lớp có 31 học sinh, có thêm 4 học sinh mới vào học. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh? Bài giải Bài 6: Lớp có 35 học sinh, có 4 học sinh chuyển đi lớp khác. Hỏi lớp còn bao nhiêu học sinh? Bài giải Bài 7: Đội đồng ca của trường có 59 bạn, trong đó có 35 bạn nữ. Hỏi đội đồng ca có bao nhiêu bạn nam? Bài giải 36
 28. Bài 8: Viết tất cả các số có hai chữ số: a) là số tròn chục: b) Có chữ số chỉ chục là 9: c) Có chữ số chỉ chục là 3: Bài 9: Số? 90 + = 95 70 + = 90 65 + = 69 95 - = 90 70 - = 50 65 - = 62 95 - = 5 - 40 = 50 65 - = 45 Bài 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S 46 52 43 58 76 89 65 + + + - - - - 23 4 5 23 7 8 13 68 92 48 35 06 81 52 Bài 11: Viết các số 39, 68, 90, 19, 77 theo thứ tự từ lớn đến bé: Trong các số đó, số bé nhất là , số lớn nhất là Bài 12: 30 cm + 20 cm = . 35 cm - 15 cm = 70 cm + 30 cm = 46 cm - 26 cm = . Bài 13: Viết theo mẫu: 35 = 30 + 5 5 chục và 1 đơn vị: 51 27 = . .7 chục và 3 đơn vị: 50 = 5 chục và 2 đơn vị: 42 = 8 chục và 0 đơn vị: Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 37
 29. a) Kết quả của phép tính 32 + 27 – 38 là: A. 21 B. 11 C. 22 b) kết quả tính 25 + 13 + 51 là: A. 89 B. 98 C. 99 b) kết quả tính 79 – 54 -24 là: A. 49 B. 10 C. 1 c) Trong hình bên có: A. 3 hình tam giác B. 4 hình tam giác C. 5 hình tam giác Bài 2: Các số 7; 8; 6; 10 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. 10; 8; 7; 6 B. 7; 6; 8; 10 C. 6; 7; 8; 10 Bài 3: a) Số hình vuông có trong hình bên là: A. 1 B. 2 C. 3 b) Số hình tam giác có trong hình bên là: A. 3 B. 4 C. 5 Bài 4: Điền dấu = 13 + 25 40 34 + 42 . 42 + 34 89 – 77 11 97 – 25 . 86 - 13 Bài 5: Mẹ có một bó hoa. mẹ tặng bà 1 chục bông hoa và tặng chị 8 bông hoa. Hỏi mẹ đã tặng tất cả bao nhiêu bông hoa? Bài giải Tên: Lớp 1B Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 38
 30. a) Số “ tám mươi chín” viết là: A. 98 B. 89 C. 809 b) Số nào dưới đây lớn hơn 78? A. 69 B. 77 C. 79 c) Kết quả của phép cộng 34 + 45 là: A. 79 B. 78 C. 97 d) Kết quả của phép trừ 89 – 76 là: A. 12 B. 13 C. 14 e) Kết quả tính 79 – 25 + 20 là: A. 34 B. 54 C. 74 f)Một cửa hàng có 37 cái ấm siêu tốc. Hỏi sau khi bán đi 12 cái ấm đó thì cửa hàng còn lại bao nhiêu cái ấm siêu tốc? A. 25 cái ấm B. 49 cái ấm C. 24 cái ấm Bài 2: Nhà Lan có 1 đôi gà. Nhà Hà có 2 con gà. A. Số gà nhà Lan ít hơn số gà nhà Hà. B. Số gà nhà Lan nhiều hơn số gà nhà Hà. C. Số gà nhà Lan và nhà Hà bằng nhau. Bài 3: Khoanh vào số lớn nhất: 27 39 46 44 Khoanh vào số bé nhất: 85 58 60 59 Bài 4: Lớp 1A có 35 học sinh, lớp 1B có 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh? Bài giải Bài 1: Khoa có 1 tá bút chì, lan có 12 cái bút chì. Vậy: A/ Khoa có nhiều bút chì hơn Lan. B/ Khoa có ít bút chì hơn lan. 39
 31. C/ Khoa và Lan có số bút chì bằng nhau. Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong phép tính: a) – 51 = 8 A/ 59 B/ 43 C/ 60 D/ 63 b) 11 + < 2 + 10 A/ 0 B/ 1 C/ 2 D/ 0; 1 Bài 3: Lấy số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số thì được: A. 68 B. 88 C. 98 D. 74 Bài 4: Bố đi công tác 1 tuần và 3 ngày, như vậy bố đã đi A. 4 ngày B. 10 ngày C. 3 ngày D. 9 ngày Bài 5: Viết phép cộng số lớn nhất có 1 chữ số với số bé nhất có 2 chữ số rồi tìm kết quả Bài 6: Viết phép trừ số lớn nhất có hai chữ số khác nhau trừ đi số bé nhất có hai chữ số giống nhau rồi tìm kết quả: . Bài 7: Nhà Nga có 1 đôi gà và 4 con vịt. Vậy nhà Nga có tất cả: A. 5 con B. 6 con C . 14 con D. 4 con Bài 8: Cho hai chữ số 4; 7 hãy viết các số có hai chữ số khác nhau: . Bài 5: Mẹ có một bó hoa. mẹ tặng bà 3 chục bông hoa và tặng chị 8 bông hoa. Hỏi mẹ đã tặng tất cả bao nhiêu bông hoa? Bài giải 40