Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 49 (Có đáp án)

Câu 1: (1đ) Kết quả của phép tính 10 - 3 là:

A. 10             B. 7                C. 6

Câu 2: (1đ) 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 8              B.  9                 C. 10

Câu 3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10 A. 2    B. 4                       C. 3

Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3                B. 1                  C. 2

docx 4 trang baoanh 10/07/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 49 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_49_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 49 (Có đáp án)

  1. ĐỀ SỐ 49 Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1: (1đ) Kết quả của phép tính 10 - 3 là: A. 10 B. 7 C. 6 Câu 2: (1đ) 9 bé hơn số nào sau đây: A. 8 B. 9 C. 10 Câu 3: (1đ) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + = 10 A. 2 B. 4 C. 3 Câu 4: (1đ) Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là: A. 3 B. 1 C. 2 Câu 5: (1đ) Có: 8 quả cam Ăn: 2 quả cam Còn lại: quả cam ? A. 5 B. 6 C. 4 Phần II: Tự luận (4 điểm ) Câu 7: (0,5) Viết các số 2, 5, 9, 8 a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: Câu 8: (0,5) Điền dấu , = 5 + 3 9 4 + 6 6 + 2 Câu 9 : Tính
  2. 4 10 7 8 10 + - + - - 5 4 3 3 7 Câu10: (1đ) Tính 5 + = 9 10 - = 2 + 4 = 8 - 3 = 4 Câu 11: Viết phép tính thích hợp vào ô trống:
  3. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 49 I. Trắc nghiệm khách quan: Câu 1 2 3 4 5 5 điểm Câu Đáp án B A B A B 1: 0,5 điểm Câu 4: 1 điểm Câu 2: 0,5 điểm Câu 5: 1 điểm Câu 3: 1 điểm Câu 6: 1 điểm II. Tự luận: 4 điểm Câu 7 (0,5 điểm): Viết đúng mỗi ý được 0,5 điểm. Viết sai thứ tự không được điểm a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 5, 8, 9 b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9, 8, 5, 2 Câu 8 (0,5 điểm): Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm. 5 + 3 6 + 2 Câu 9 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,2 điểm. Tính sai không được điểm 4 10 7 8 10 + - + - - 5 4 3 3 7 9 6 4 5 3 Câu 10(1 điểm): Điền đúng số vào mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm. 4 5 + = 98 10 - = 2
  4. 4 + 4 = 87 - 3 = 4 Câu 11 (1 điểm): Viết đúng phép tính và kết quả được 0,5 điểm. Viết sai không được điểm. 10 - 2 = 8