Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 40 (Có đáp án)

Bài 2: Tính:

1 + 2 + 1=                               3 + 1 + 1                           2 + 0 + 1 =

Bài 3:
2 + 3 ….5 2 + 2….1 + 2 1 + 4 ….4 + 1
2 + 2…..5 2 + 1….1 + 2 5 + 0…..2 + 3


 

 

docx 2 trang baoanh 10/07/2023 1480
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 40 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_1_toan_lop_1_de_40_co_dap_an.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 1 Toán Lớp 1 - Đề 40 (Có đáp án)

  1. ĐỀ 40 Bài 1: Tính: 2 4 1 3 1 0 + + + + + + 3 0 2 2 4 5 Bài 2: Tính: 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 2 + 0 + 1 = Bài 3: > 2 + 3 .5 2 + 2 .1 + 2 1 + 4 .4 + 1 < ? 2 + 2 5 2 + 1 .1 + 2 5 + 0 2 + 3 = Bài 4: Số 1 + . = 1 1 + . = 2 + 3 = 3 2 + . = 2 Bài 5: Viết phép tính thích hợp a. b.
  2. ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 40 1). 2+3=5 4+0=4 1+2=3 3+2=5 1+4=5 0+5=5 2). 1+2+1=4 3+1+1=5 2+0+1=3 3) 2+3 =5 2+2 = 1+2 1+4 = 4+1 2+2 < 5 2+1 = 1+2 5+0= 2+3 4) 1+0 = 1 1+ 1 =2 0 + 3 = 3 2+ 0 = 2 5) a) 3 + 1 = 4 2 + 3 = 5