Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì II môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây:
Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:
A. Mười lăm B. Mười năm C. Năm mươi D. Mươi năm
b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết là:
A. 60 B. 63 C. 64 D. 65
Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?A. 12 giờ C. 2 giờ
B. 1 giờ D. 3 giờ
b. (M1) (0.5đ) Hình bên có....... hình vuông?
A. 3 C. 5
B. 4 D. 6
Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32
a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất?
A. 23 B. 56 C. 65 D. 32
b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất?
A. 23 B. 56 C. 65 D. 32
pdf 6 trang Hoàng Nam 05/01/2024 1120
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì II môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_dinh_ky_cuoi_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_1_sach_ket_n.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra định kỳ cuối học kì II môn Toán Lớp 1 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. MA TRẬN MÔN TOÁN HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022 (Trắc nghiệm 8, tự luận 2) (Mức 1: 50%, mức 2: 40%, mức 3 10%) Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 sách Kết nối tri thức theo Thông tư 27 năm 2021 - 2022 đã giúp các em luyện tập tốt và biết được cấu trúc đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2, từ đó có thể tự ôn tập phù hợp và hiệu quả các dạng bài tập toán lớp 1 học kỳ 2. Ma trận Đề thi Toán lớp 1 học kỳ 2 TTMạch KT, KN Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng TN TL TN TL TN TL Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; nhận biết số chẵn, lẻ; thực hiện các phéo 1 tính cộng trừ Số câu 4 2 1 1 8 trong phạm vi 100; số liền trước, số liền sau, viết phép tính trong bài toán giải. Số 4 2 1 1 8 điểm Câu số 1,3,4,5 6,7 9 10 Hình học, đo lường: Nhận biết 2 Số câu 1 1 2 các hình và khối, biết xem đồng
  2. hồ, đo độ dài, xem thời gian giờ lịch. Số 1 1 2 điểm Câu số 2 8 TS câu 5 4 1 10 Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI Họ và tên: .Số báo danh: NĂM HỌC Lớp: 1 . Trường Tiểu học Ngày kiểm tra: ./ ./ Giám thị 1: Giám thị 2: Môn: Toán Thời gian: 35 phút Giám khảo 1: Điểm Nhận xét Giám khảo 2: I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây: Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là: A. Mười lăm B. Mười năm C. Năm mươi D. Mươi năm b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết là: A. 60 B. 63 C. 64 D. 65 Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?
  3. A. 12 giờ C. 2 giờ B. 1 giờ D. 3 giờ b. (M1) (0.5đ) Hình bên có hình vuông? A. 3 C. 5 B. 4 D. 6 Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32 a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất? A. 23 B. 56 C. 65 D. 32 b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất? A. 23 B. 56 C. 65 D. 32 Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là: A. 68 B. 35 C. 62 D. 95 b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là: A. 67 B. 57 C. 34 D. 25 Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là: a. (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn? A. 14 B. 25 C. 39 D. 67 b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5, 10, 15, 20, , 30, 35, 40. Số cần điền vào chỗ chấm là:
  4. A. 22 B. 23 C. 24 D. 25 Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn? A. 23, 12, 15, 45 B. 12, 15, 23, 45 C. 45, 12, 23, 15 D. 15, 12, 23, 45 b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: A. 10 B. 11 C. 22 D. 33 Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ? A. 20 B. 25 C. 30 C. 35 Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 13 tháng 5 là thứ mấy? A. Thứ ba B. Thứ tư C. Thứ năm C. Thứ sáu II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) Câu 9. (M2) (1đ) 23 – 11 55 + 20 33 + 6 73 – 3 . . . . . . . . . . . . Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng? Đáp án Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây: Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:
  5. B. Mười năm b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là: C. 64 Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ? D. 3 giờ b. (M1) (0.5đ) Hình bên có hình vuông? C. 5 Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32 a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất? C. 65 b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất? A. 23 Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là: C. 62 b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là: B. 57 Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là: (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn? A. 14 b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5, 10, 15, 20, , 30, 35, 40. Số cần điền vào chỗ chấm là: D. 25 Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn? B. 12,15, 23, 45 b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: B. 11 Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?
  6. B. 25 Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 12 tháng 5 là thứ mấy? B. Thứ tư II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm) Câu 9. (M2) (1đ) Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng? 86 - 50 = 36