Bài kiểm tra cuối kỳ I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Đồng Hòa (Có đáp án)

Câu 1 (M1-1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 2 (M2-1 điểm) a. Số lớn nhất có 1 chữ số là:

  1. 10 B. 8 C. 1 D. 9

  1. 10 - 3 < 10 - 2 9 - 4 + 2 = 8

Câu 3 (M1-1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, Có ... khối lập phương

b, Có .... khối hộp chữ nhật

b, Có .... hình chữ nhật

Câu 4 (M1-1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống:

1 4 9 3

Câu 5 (M1-1 điểm

-4


Câu 6 (M2-1 điểm) Cho: 1, 6, 8, 4.

  • Số lớn nhất là: ………
  • Số bé nhất là: ………..
  • Viết các số theo thứ tự từ đến lớn: ………………………………………
doc 3 trang Hoàng Nam 29/05/2024 140
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra cuối kỳ I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Đồng Hòa (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_ky_i_mon_toan_lop_1_nam_hoc_2022_2023_truo.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra cuối kỳ I môn Toán Lớp 1 - Năm học 2022-2023 - Trường Tiểu học Đồng Hòa (Có đáp án)

  1. BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I Năm học 2022-2023 MÔN TOÁN – LỚP 1 (Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) Họ và tên: Lớp: 1A SBD Phòng Giám thị: 1, 2, Số phách: Giám khảo: 1, 2, Số phách: Điểm Lời nhận xét của giáo viên Câu 1 (M1-1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống: Câu 2 (M2-1 điểm) a. Số lớn nhất có 1 chữ số là: A. 10 B. 8 C. 1 D. 9 b. Đúng ghi đ, sai ghi s. A. 10 - 3 < 10 - 2 9 - 4 + 2 = 8 Câu 3 (M1-1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a, Có khối lập phương b, Có khối hộp chữ nhật b, Có hình chữ nhật Câu 4 (M1-1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: 1 4 9 3 Câu 5 (M1-1 điểm) Số? -4 2 +7 13 -3 13 3
  2. Câu 6 (M2-1 điểm) Cho: 1, 6, 8, 4. - Số lớn nhất là: - Số bé nhất là: - Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: Câu 7 (M2 -1 điểm) Viết dấu >; <; = thích hợp vào ô trống: 5 + 3 7 8 - 3 6 1 + 4 8 - 3 6 + 4 4 + 6 Câu 8 (M2 -1 điểm) Nối các số theo thứ tự từ 1- 10 để hoàn thiện bức tranh. Câu 9 (M3-1 điểm) Viết phép tính thích hợp: Câu 10 (M3-1 điểm) a. Viết số thích hợp vào ô trống: 2 + 3 = - 4 - = 9 b. Điền số sao cho cộng số ở ba ô liên tiếp được kết quả là 10. 5 2
  3. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 1 Câu 1 (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm. 6, 10, 8, 5 Câu 2 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. Câu 3 (1 điểm) 3 khối lập phương, 3 khối hình chữ nhật, 2 hình chữ nhật Câu 4 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Câu 5 (1 điểm) Mỗi ô ghi đúng được 0,3 điểm; ô1 được 0,4 điểm. Câu 6 (1 điểm) 2 ý đầu đúng được 0,25 điểm. Ý sau đúng được 0,5 điểm Câu 7 (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,25 điểm. Câu 8 (1 điểm) Nối đúng 1 điểm, sai 1 đoạn k cho điểm. Câu 9 (1 điểm) Viết được phép tính đúng theo nhóm vật trong hình được 0,5 điểm. Câu 10 (1 điểm) Mỗi phần điền đúng được 0,5 điểm. a. Viết số thích hợp vào ô trống: 2 + 3 = 9 - 4 = b. Số ? sao cho cộng số ở ba ô liên tiếp được kết quả là 10. 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 Lưu ý: Toàn bài nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm.