Đề thi học kì 2 Lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức năm học 2021-2022 theo thông tư 27 - Đề 1

Chõ bánh khúc của dì tôi

IMG_256 Ngủ một giấc dậy, tôi đã thấy dì tôi mang chõ bánh lên. Vung vừa mở ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Những cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được đặt vào những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông đẹp như những bông hoa.

- Chõ: loại nồi có nhiều lỗ ở đáy, dùng để hấp bánh, đồ xôi

- Vung: nắp nồi

Trả lời câu hỏi:

1. Em hãy tìm trong bài đọc tiếng có vần “ung”.

2. Em hãy tìm trong bài đọc tiếng có vần “iêng”.

doc 5 trang baoanh 28/01/2023 4300
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức năm học 2021-2022 theo thông tư 27 - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_lop_1_mon_tieng_viet_sach_ket_noi_tri_thuc_n.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Lớp 1 môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức năm học 2021-2022 theo thông tư 27 - Đề 1

  1. Đạ thi hạc kì 2 lạp 1 môn Tiạng Viạt sách Kạt nại tri thạc năm 2021-2022 theo thông tư 27 A. KIạM TRA ĐạC I. Đạc thành tiạng Chõ bánh khúc cạa dì tôi Ngạ mạt giạc dạy, tôi đã thạy dì tôi mang chõ bánh lên. Vung vạa mạ ra, hơi nóng bạc lên nghi ngút. Nhạng cái bánh màu rêu xanh lạp ló trong áo xôi nạp trạng đưạc đạt vào nhạng miạng lá chuại hơ qua lạa thạt mạm, trông đạp như nhạng bông hoa. - Chõ: loại nại có nhiạu lạ ạ đáy, dùng đạ hạp bánh, đạ xôi - Vung: nạp nại Trạ lại câu hại: 1. Em hãy tìm trong bài đạc tiạng có vạn “ung”. 2. Em hãy tìm trong bài đạc tiạng có vạn “iêng”. II. Đạc hiạu văn bạn Âm thanh thành phạ
  2. Tạ căn gác nhạ cạa mình, Hại có thạ nghe tạt cạ các âm thanh náo nhiạt, ạn ã cạa thạ đô. Tiạng ve kêu rạn rĩ trong nhạng đám lá cây bên đưạng. Tiạng kéo lách cách cạa nhạng ngưại bán thạt bò khô. Tiạng còi ô tô xin đưạng gay gạt. Tiạng còi tàu hạa thét lên và tiạng bánh sạt lăn trên đưạng ray ạm ạm. (theo Tô Ngạc Hiạn) 1. Em hãy đánh dạu  vào đạng trưạc câu trạ lại đúng: a. Tạ căn gác nhạ cạa mình, Hại có thạ nghe thạy âm thanh cạa nơi nào? Cạa thạ đô Cạa bãi biạn Cạa rạng núi Cạa khu vưạn b. Hại nghe thạy tiạng ve kêu ạ đâu? ạ trong nhạng ngôi nhà cao tạng ạ trong nhạng đám lá cây bên đưạng ạ dưại nhạng rãnh nưạc nhạ ạ trên bạu trại cao trong xanh c. Hại nghe đưạc nhạng âm thanh gì tạ nhạng ngưại bán thạt bò khô? Tiạng ve kêu rạn rĩ Tiạng còi ô tô Tiạng kéo lách cách Tiạng còi tàu hạa d. Tạ nào sau đây miêu tạ tiạng bánh sạt cạa tàu hạa lăn trên đưạng? ạn ã Rạn rĩ Lách cách ạm ạm
  3. 2. Em hãy tìm và chép lại câu văn có miêu tạ âm thanh tiạng ve. Câu văn miêu tả âm thanh tiảng ve là: B. KIạM TRA VIạT I. Kiạm tra viạt chính tạ Hạc sinh chép lại đoạn văn sau: Vạng trăng vàng thạm đang tạ tạ nhô lên sau lũy tre làng. Làn gió nạm nan thại mát rưại. Khuya. Làng quê em đã vào giạc ngạ. Chạ có vạng trăng vạn thao thạc như canh gác trong đêm. Tảp chép II. Kiạm tra kiạn thạc Tiạng Viạt 1. Điạn vào chạ trạng: a. d hoạc gi
  4. quả __ừa __ỏ táo __ưa chuộ t b. ai hoạc ay ch___ nhựa bóng b___ m___ tính 2. Nại các ô ạ cạt A và các cô ạ cạt B đạ tạo thành câu hoàn chạnh: A B Buại sáng cạ nhà cùng nhau ăn tại và xem tivi. Buại trưa tạt cạ mại ngưại đạu đi ngạ. Buại tại chúng em ngạ trưa ngay tại lạp. Đêm khuya chú gà gáy ò ó o chào ông mạt trại.
  5. 3. Chạn tiạng thích hạp đạ điạn vào chạ trạng: a. Nghạ hè, em đưạc bạ mạ dạn đi . (tạm biạn / trưạt tuyạt) b. Chú gáy ò ó o, đánh thạc mại ngưại. (chó con / gà trạng) c. Bác Năm là thạ sạa xe cạ làng em. (giại nhạt / ngon nhạt) 4. Em hãy điạn tên cạa các loại hoa trong hình vào chạ trạng phía dưại: 5. Viạt mạt câu văn cho tình huạng sau: Sáng nay, do đưạng tạc nên em đạn lạp muạn. Lúc đó, cô giáo đã đạn và đang ngại trong lạp. Em sạ nói gì vại cô, đạ xin đưạc vào lạp?