Bài kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Đan Phượng (Có đáp án)

PHẦN A: KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM)

I.
§äc thµnh tiÕng: (7 ®iÓm)

Gi¸o viªn cho häc sinh bèc th¨m phiÕu vµ ®äc (gåm ©m, vÇn, tõ vµ ®o¹n). Sau ®ã yªu cÇu häc sinh ph©n tÝch tiÕng, tr¶ lêi c©u hái.

II. Đc thm bài sau: (3 đim)

Tr-a mïa hÌ, n¾ng vµng nh- mËt ong kh¾p c¸nh ®ång cá. Nh÷ng con s¬n ca ®ang ®øng trªn s-ên ®åi. Chóng bay lªn vµ cÊt tiÕng hãt. TiÕng hãt ng©n vang m·i.

Dùa vµo bµi ®äc h·y khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng cho c¸c c©u sau: C©u 1 (1®iÓm): Tr-a mïa hÌ, n¾ng nh- thÕ nµo?

A. N¾ng chãi chang B. N¾ng vµng nh- mËt ong

C. N¾ng nãng báng.

C©u 2 (1®iÓm): TiÕng hãt cña chim s¬n ca thÕ nµo?

A. trÇm bæng B. ng©n nga

C. Ng©n vang m·i

pdf 3 trang Hoàng Nam 04/01/2024 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Đan Phượng (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_kiem_tra_dinh_ki_cuoi_hoc_ki_i_mon_tieng_viet_lop_1_nam.pdf

Nội dung text: Bài kiểm tra định kì cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 1 - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Đan Phượng (Có đáp án)

  1. TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I ĐAN PHƯỢNG MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1 Năm học: 2021 - 2022 ( Thời gian làm bài 50 phút đối với phần làm bài tập + Phần B) Họ và tên: Lớp: 1 Điểm đọc: Điểm viết: Giáo viên coi Giáo viên chấm (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký) Điểm chung: Nhận xét: PHẦN A: KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) I. §äc thµnh tiÕng: (7 ®iÓm) Gi¸o viªn cho häc sinh bèc th¨m phiÕu vµ ®äc (gåm ©m, vÇn, tõ vµ ®o¹n). Sau ®ã yªu cÇu häc sinh ph©n tÝch tiÕng, tr¶ lêi c©u hái. II. Đọ c thầ m bài sau: (3 điể m) Tr•a mïa hÌ, n¾ng vµng nh• mËt ong kh¾p c¸nh ®ång cá. Nh÷ng con s¬n ca ®ang ®øng trªn s•ên ®åi. Chóng bay lªn vµ cÊt tiÕng hãt. TiÕng hãt ng©n vang m·i. Dùa vµo bµi ®äc h·y khoanh vµo ®¸p ¸n ®óng cho c¸c c©u sau: C©u 1 (1®iÓm): Tr•a mïa hÌ, n¾ng nh• thÕ nµo? A. N¾ng chãi chang B. N¾ng vµng nh• mËt ong C. N¾ng nãng báng. C©u 2 (1®iÓm): TiÕng hãt cña chim s¬n ca thÕ nµo? A. trÇm bæng B. ng©n nga C. Ng©n vang m·i C©u 3 (1®iÓm): ViÕt l¹i c©u trong bµi chøa tiÕng cã vÇn: iªng ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ
  2. PHẦN B: KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM) I. TËp chÐp (7®iÓm) : Gi¸o viªn viÕt mÉu cho häc sinh tËp chÐp 5 dßng: ng; •¬m; con l•¬n; vÇng tr¨ng; BÐ rÊt siªng n¨ng häc tËp. ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ II. Lµm bµi tËp: (3 ®iÓm) Bµi1 (1 ®iÓm): §iÒn vµo chç chÊm a) ©m c hay k: . Ìm cÆp µng cua b) vÇn u«n hay •¬n: b b¸n v . nh·n Bµi 2(1 ®iÓm): Nèi ®óng BÐ d¾t bµ yÕm ®á C« TÊm cã lªn bËc thÒm Bµi 3 (1 ®iÓm): Chän tõ phï hîp ( tia n¾ng, vÇng tr¨ng, mÆt biÓn) ®iÒn vµo chç chÊm ®Ó hoµn thµnh c©u sau: Ban đêm, sáng vằng vặc trên biển.
  3. BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ 1- LỚP 1 NĂM HỌC: 2021 -2022 Phần A: Kiểm tra đọc (10 điểm) I. Đọc (7 điểm): - Học sinh bắt thăm phiếu đọc: + Mỗi âm, vần, từ được 0,5 điểm + Đọc cả đoạn văn được 3,5 điểm + Trả lời đúng câu hỏi được 0,5 điểm. -Tuỳ mức độ đọc trơn lưu loát hoặc còn đánh vần mà giáo viên cho điểm phù hợp. II. Đọc thầm và làm bài tập: (3 điểm) - Câu 1: Khoanh đúng đáp án B được 1 điểm. - Câu 2: Khoanh đúng đáp án C được 1 điểm. - Câu 3: Viết lại được một câu trong bài đọc chứa tiếng có vần iêng được 1 điểm. Phần B: Kiểm tra viết ( 10 điểm) I. Phần tập chép: (7điểm) Viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đều nét, sạch đẹp 5 dòng chữ được 7 điểm. Trong đó: - ng, ươm (mỗi dòng 1 điểm) - con lươn, vầng trăng (mỗi dòng được 1,5 điểm) - Bé rất siêng năng học tập. (được 2 điểm) II. Làm bài tập (3 điểm) Bài 1: (1 điểm) - Điền đúng mỗi phần a,b cho 0,5 điểm - Trong mỗi phần a,b: Mỗi chỗ chấm điền đúng cho 0,25 điểm Bài 2: (1 điểm) - Nối đúng 2 cặp ô chữ cho 1 điểm - Đúng 1 cặp ô chữ cho 0,5 điểm Bài 3: (1 điểm) Điền từ để hoàn thành câu đúng được 1 điểm. * Tuỳ chữ viết của học sinh giáo viên trừ điểm hợp lý. Biểu điểm chi tiết các đ/c thống nhất trong khối!